Wanneer ben ik mestbankaangifteplichtig en hoe pak ik dat aan? 29/08/2018 3 min

Eenieder die minstens

  • 2 ha landbouwgrond in gebruik heeft of
  • 50 are permanent overkapte landbouwgrond in gebruik heeft of
  • 50 are groeimedium in gebruik heeft of
  • op jaarbasis 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen produceert in Vlaanderen (zie *) of
  • 300 kg P2O5 dierlijke mest in opslag heeft

is aangifteplichtig volgens de criteria van het mestdecreet en moet zich laten identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij. De identificatienummers die toegekend worden door het Departement Landbouw en Visserij zijn landbouwernummer, exploitantnummer en exploitatienummer. Het Departement Landbouw en Visserij geeft deze nummers automatisch door aan de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbank). Een mestbanknummer is niet meer nodig.

De formulieren voor het melden van een nieuwe landbouwer en een nieuwe exploitatie vindt u terug op hun website. Het aanvragen van deze nummers is gratis.

De term landbouwer ligt juridisch vast als eenieder die een landbouwactiviteit uitoefent. Elke particulier die een perceel in gebruik of beheer heeft, of dieren heeft, valt hier ook onder. Met andere woorden: u kan ‘als particulier’ ook een landbouwernummer aanvragen en eveneens het formulier vrijstelling indienen.

Met ‘gegevens van het bedrijf’ worden de gegevens van de landbouwer bedoeld.

Van zodra u geïdentificeerd bent, ontvangt u jaarlijks een aangifteformulier, waarmee u de Mestbank onder andere gegevens verschaft over de geproduceerde hoeveelheid dierlijke mest op uw bedrijf in het voorbije jaar. Tevens ontvangt u jaarlijks de Verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij voor de opgave van uw bedrijfsgebouwen, gronden, teelten, … van het lopende jaar.

Eenieder die aangifteplichtig is volgens de criteria van het mestdecreet is verplicht om deze formulieren jaarlijks in te vullen.

Een bedrijf dat voldoet aan de ondergrenzen van de aangifteplicht (minder dan 2 ha landbouwgrond én minder dan 50 are groeimedium én minder dan 50 are permanent overkapte landbouwgrond én minder dan 300 kg P2O5-productie én minder dan 300 kg P2O5 in opslag), kan vrijgesteld worden van de aangifteplicht.

Als gebruiker van een perceel, bent u verantwoordelijk voor de bemesting.

Indien een landbouwer mest afzet op uw percelen, zal u met deze landbouwer een document moeten opmaken, waarin u akkoord gaat dat een bepaalde hoeveelheid mest op uw percelen wordt afgezet. Belangrijk hierbij is dat niet meer mest op uw percelen wordt afgezet dan maximaal toegelaten volgens de wettelijke bemestingsnormen van de teelt op het perceel. Meer informatie hierover vindt u op de website van VLM.

Indien u mest wil laten uitrijden op uw weide of mest wil afzetten bij een landbouwer of mest wil laten ophalen door een erkend mestvoerder, moet u eveneens beschikken over een exploitant- en een exploitatienummer voor het opmaken van de nodige documenten voor de afzet van mest. Op de website van VLM vindt u meer info over de mogelijke mestverhandelingsdocumenten en andere nuttige info: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Paginas/default.aspx.

Een bedrijf met dieren waarvan de mestproductie 300kg P2O5 is of meer, moet bovendien over nutriëntenemissierechten (NER-D) beschikken. Voor meer uitleg kan u terecht op de website en bij de diensten van de Mestbank.

De specifieke cijfers vindt u terug in de brochure ‘Bemestingsnormen 2018’. Meer informatie kan u ook terugvinden in de startersbrochure.

Indien u hierover verdere vragen heeft, kan u steeds terecht bij de afdeling van de Mestbank in uw provincie.

*Voor paarden werden bijvoorbeeld de volgende uitscheidingscijfers vastgelegd:

paarden > 600 kg 30 kg P2O5/dier,jaar 65 kg N/dier,jaar
paarden 200 - 600 kg 21 kg P2O5/dier,jaar 50 kg N/dier, jaar
paarden < 200 kg 12 kg P2O5/dier,jaar 35 kg N/dier,jaar

Indien u dus bv. 10 paarden – veronderstel van de middelste categorie- heeft, betekent dat een P2O5-productie op jaarbasis van 210 kg P2O5. Dat is minder dan 300 kg, dus bent u niet aangifteplichtig.

Indien u daarnaast meer dan 2ha landbouwgrond in gebruik zou hebben, bent u wel aangifteplichtig, en dient u zich te laten identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij.