Welke regels moet ik naleven als ik grondwater win of hemelwater opvang? 28/06/2017 4 min

Paarden hebben nood aan fris en zuiver drinkwater. In het ideale geval voorziet u best leidingwater of grondwater dat na analyse geschikt is bevonden voor consumptie. Heeft u dit niet voorhanden, dan mogen paarden in principe ook regenwater drinken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.
» Klik hier voor meer info over de vereiste kwaliteit van drinkwater voor paarden.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat paardenhouders die hun paarden met grond- of hemelwater wassen.

Verlies niet uit het oog dat er zowel voor de winning van grondwater als voor de opvang van hemelwater een aantal regels nageleefd moeten worden.
Hierna vindt u een oplijsting van de betreffende voorschriften:

Milieuvergunning voor de winning van grondwater

Indien u grondwater wint, heeft u hiervoor meestal een milieuvergunning nodig. Enkel als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden, is er geen vergunning vereist:
  • U pompt het grondwater uitsluitend op met een handpomp.
  • U wint minder dan 500m³ per jaar voor huishoudelijk gebruik.

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u een antwoord op volgende vragen:
  • Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig voor de winning van grondwater?
  • Welke rol speelt de VMM bij de toekenning van een milieuvergunning?
  • Wie moet ik op de hoogte brengen als ik een eigen grondwaterwinning in gebruik neem of stopzet?
  • Aan welke technische voorwaarden moet een grondwaterwinning voldoen? Hoe moet ik de winning onderhouden?
  • Wat moet ik doen met een verlaten grondwaterwinning?
  • Wanneer ben ik verplicht een debietmeter voor grondwaterwinningen te plaatsen?
  • Welke debietmeters zijn wettelijk toegelaten?
  • Hoe moet ik een debietmeter plaatsen en onderhouden?
» Klik hier om naar de website te gaan.

Heffing op waterverontreiniging voor het gebruik van grondwater

Als particulier betaalt u een heffing op waterverontreiniging, de zogenaamde afvalwaterheffing (via de geïntegreerde drinkwaterfactuur). Als u zelf uw afvalwater zuivert door middel van een individuele zuiveringsinstallatie (IBA), kan u, als particulier, een vrijstelling krijgen op de afvalwaterheffing. Ook omwille van bepaalde sociale redenen kan u vrijstelling krijgen.
Particulieren die grondwater voor huishoudelijk gebruik winnen, zijn vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor bronbemalingen, drainering, proefpompingen, koude- en warmtepompgebruikers en bodemsaneringen (mits het voorleggen van een attest).

Drinkwatermaatschappijen en alle exploitanten van een waterwinning van meer dan 500 m³ per jaar moeten een grondwaterheffing betalen. De vergunningverlenende overheid kan debietmeters opleggen voor alle winningen die vergunningplichtig zijn. Aan de hand van de debietmeter bepaalt men de heffing op het onttrekken van het grondwater en de heffing op het afvalwater.

Meer details over de heffing op grondwaterwinning kan u nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de heffingen bepaalt en int.
» Klik hier voor de VMM-website.

Stedenbouwkundige vergunning en opvang van regenwater

Verbouwing, nieuwbouw, aanleg verhardingen op het bedrijf

De stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten van 1 oktober 2004 legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om de onmiddellijke afvoer van regenwater te voorkomen. Het algemene uitgangsprincipe is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk opgevangen en (her)gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat, in laatste instantie, slechts een beperkte hoeveelheid water met vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening moet aan dit principe beantwoorden.
Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels uitvaardigen voor hun grondgebied. In de provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld, geldt een provinciale, strengere regeling. Contacteer dus zeker uw gemeente en provincie.
Een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen of herbouwen van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte groter dan 75 m2, kan enkel als op de plannen een hemelwaterput is voorzien. Dit geldt ook als de horizontale dakoppervlakte van een gebouw of constructie met meer dan 50 m2 wordt uitgebreid (enkel op die uitbreiding). Gebouwen die worden opgericht op een perceel kleiner dan 3 are en constructies met een rieten of een groendak, zijn vrijgesteld.

Aanleg wateropslagsysteem

Voor de aanleg van een wateropslagsysteem (watersilo, waterbassin, open put, waterbekken …), heeft u meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze verplichting geldt onder meer als er belangrijke reliëfwijzigingen op het terrein plaatsvinden.
Voor de aanleg van een ondergrondse hemelwaterput of infiltratievoorziening bij een vergund gebouw, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanleg moet dan wel minstens op één meter van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen gebeuren.
In bepaalde gevallen is ook het bodemdecreet van toepassing (bv. bij uitgraving van >250 m3 grond naar een ander perceel: regeling grondverzet www.ovam.be).
Voor meer informatie kan u terecht bij uw gemeente.

Natuurvergunning

In zeer specifieke gevallen moet u rekening houden met het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Dan kan een meldingsplicht en een vergunningsplicht opgelegd worden bij het uitvoeren van wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen.

Meer info

Meer info vindt u terug op de website www.waterportaal.be. Daar wordt ook verwezen naar subsidiemogelijkheden via het VLIF en via gemeenten en provincies.
» Klik hier om naar de website te gaan.

Raadpleeg hiernaast ook zeker de uitgebreide brochure "Water op het landbouwbedrijf".
» Klik hier voor de brochure.

BewarenBewaren
18/05/2022 14:03