Verplichte analyse bij vervoer van paardenmest 24/03/2010 11:21 3 min

Nu het bemestingsseizoen en de uitrijperiode weer voor de deur staan, wil de Mestbank alle betrokkenen herinneren aan de analyseverplichting voor paardenmest. Alvorens het te vervoeren moet paardenmest, net zoals geiten-, schapen- en rundermest, verplicht geanalyseerd worden. Dit moet één keer per jaar gebeuren.Er bestaan wel uitzonderingen.

Als erkende mestvoerders de vermelde mestsoorten transporteren, moeten zij daarvoor een correct mestafzetdocument op kunnen maken. Hiervoor heeft de voerder de resultaten van een mestanalyse nodig. Op het mestafzetdocument moet immers de reëel vervoerde hoeveelheid mest, berekend volgens deze mestanalyse, ingevuld worden.

De mestaanbieder moet dus vóór het transport beschikken over de resultaten van een mestanalyse. Hij/zij laat die analyse uitvoeren door een erkend laboratorium en geeft de analysewaarden daarna door aan de erkende mestvoerder.

De erkende mestvoerder bepaalt de reëel vervoerde hoeveelheid mest op basis van de analysewaarden en vermeldt dit op het mestafzetdocument. De voerder bezorgt die cijfers samen met de andere mesttransportgegevens aan de Mestbank.De lijst met erkende laboratoria vindt u op deze link. Een analyse is maximum één jaar geldig vanaf de datum van staalname. Wie de mest aanbiedt, bezorgt een kopie van de resultaten aan de bevoegde provinciale dienst van de Mestbank. Dit gebeurt ten laatste samen met de aangifte. Het origineel bewaart de aanbieder minstens vijf jaar. De afnemer van de mest mag, indien gewenst, kosteloos een kopie van het analyseverslag opvragen bij de aanbieder.

In twee gevallen moeten er geen mesttransportdocumenten opgemaakt worden:

1.
Indien de paardenmest van een bepaalde exploitatie afgezet wordt naar de landbouwgronden van diezelfde exploitatie en het transport daarbij niet gebeurt door een erkend mestvoerder
2. Bij afzet van paardenmest naar derden (vnl. particulieren) indien aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:
  • Het transport gebeurt met een transportmiddel met een laadvermogen van minder dan 500 kg paardenmest.
  • Het transport gebeurt binnen Vlaanderen.
  • Het transport gebeurt niet door een erkende mestvoerder.
  • Op jaarbasis wordt maximaal 160 kg P205 op deze manier afgezet (ongeveer 53 ton paardenmest).
  • De aanbieder noteert het transport in een register, ondertekend door de afnemer. Een voorbeeld van dit register is te vinden deze link.

Bij een transport van paardenmest in het kader van een burenregeling moet geen verplichte analyse gebeuren. Een burenregeling is een schriftelijke overeenkomst tussen twee naburige landbouwers waarin ze vastleggen dat een bepaalde hoeveelheid mest, geproduceerd op het bedrijf van de aanbieder, zal getransporteerd worden naar de afnemer. De mest, geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente moet getransporteerd worden naar een andere exploitatie in dezelfde of in een aangrenzende gemeente. Zowel aanbieder als afnemer moeten als landbouwer gekend zijn bij de Mestbank. Een transport in het kader van een burenregeling mag niet door een erkend mestvoerder uitgevoerd worden en kan enkel binnen het Vlaamse Gewest. Een burenregeling moet ten laatste een week voor transport gemeld worden bij de Mestbank en tijdens elk vervoer in het kader van een burenregeling moet een bewijs van registratie door de Mestbank in het transportmiddel aanwezig zijn.

In 2010 zal de Mestbank toezien op de correcte toepassing van deze regels. Mestaanbieders die geen geldige analyse hebben, kunnen beboet worden

13/01/2014 17:35
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Deel deze info: