Vlaams Paardenloket bereikt de kaap van 1000 vragen | Vanaf 1 december 2010 vrijstelling van vergunning in agrarisch gebied voor schuilhokken tot 20 vierkante meter 02/08/2010 13:54 2 min

Op 20 juli 2010 werd het duizendste schriftelijke antwoord van het Vlaams Paardenloket geregistreerd. Los van mondelinge beantwoorde vragen aan de telefoon, op beurzen en bij voordrachten klopten in één jaar tijd dus meer dan 1.000 paardenliefhebbers aan bij het loket voor een schriftelijk advies. Hun vragen betroffen zeer diverse onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening (23%), identificatie en voedselveiligheid (17%), transport (10%) en het opstarten van een onderneming (10%). De nood aan een aanspreekpunt bleek wel degelijk zeer groot.

Bouwvergunningen voor paarden in landbouwzone
Zoals bovenstaande grafiek aantoont, ligt de klemtoon in de vraagstelling op de problematiek rond ruimtelijke ordening (23%).
Van bij haar opstart gaat vzw Vlaams Paardenloket de dialoog aan met de administraties van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) en Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed (RWO). In augustus 2009 organiseerde het loket een studiedag voor de ambtenaren van ADLO die de adviezen afleveren voor bouwaanvragen in landbouwzone en een delegatie van RWO, waarbij een bezoek werd gebracht aan vier zeer verschillende paardenbedrijven. Daarna pleegde het loket verder overleg met deze administraties in het bijzonder om te komen tot een verfijning en aanpassing van het beoordelingskader voor bouwaanvragen voor paarden in landbouwzone. Dit overleg loopt nog steeds.
Momenteel wordt de focus gelegd op de gemeenten. Die zullen ook de voornaamste doelgroep vormen voor de volgende Sectordag Paarden. Zij spelen immers een absolute sleutelrol bij het afleveren van vergunningen.
Schuilhokken
Positief nieuws is alvast dat de Vlaamse Regering op 16 juli 2010 het Besluit van de Vlaamse Regering tot Bepaling van Handelingen waarvoor geen Stedenbouwkundige Vergunning nodig is goedkeurde.
Hierin wordt o.a. voorzien dat er in agrarisch gebied in de ruime zin geen stedenbouwkundige vergunning nodig is voor het plaatsen van een schuilhok voor weidedieren. Dit schuilhok moet houten wanden, een oppervlakte van ten hoogste 20 vierkante meter, een hoogte van maximaal 3 meter en minstens één volledig open zijde hebben.
Dit besluit treedt in werking op 1 december 2010. Vanaf 1 december kan men dus, onder de in het besluit gestelde voorwaarden, dergelijk schuilhok plaatsen zonder stedenbouwkundige vergunning.

Partner voor overheid en sector
Ook voor de overheid zelf is het Vlaams Paardenloket een belangrijke partner. De organisatie houdt de vinger aan de pols van wat leeft bij de paardenliefhebbers en signaleert waar initiatieven genomen dienen te worden. Naast de problematiek rond ruimtelijke ordening kwam het Vlaams Paardenloket o.a. tussen inzake identificatie van paardachtigen, aanpak van besmettelijke ziekten, promotie van de paardenhandel (met recent nog een handelsmissie naar China), fokkerij, verkeersreglementering, dierenwelzijn, subsidies, beroepsprofielen, men- en ruiterwegen, hippische opleidingen, …
Over al die materies wordt zo optimaal mogelijk informatie ter beschikking gesteld aan de sector. Dit gebeurt voornamelijk via nieuwsbrieven, studiedagen, beursdeelnames, brochures en de website www.vlaamspaardenloket.be.
Met deze initiatieven poogt het Vlaams Paardenloket de paardenhouderij de juiste plaats binnen de maatschappij te geven en bij te dragen tot haar verdere ontwikkeling en positieve uitstraling.

13/01/2014 17:20
Deel deze info: