Opgelet: Duizenden milieuvergunningen vervallen. Vraag voor 1 september 2015 vernieuwing aan! 07/08/2015 15:28 3 min

Deadline: 31 augustus 2015

Heeft uw bedrijf nog een oude exploitatievergunning afgeleverd door het ARAB? Dan moet u meteen in actie schieten. Deze vergunningen vervallen namelijk allemaal op 1 september 2016. Om uw, door die milieuvergunning vergunde, activiteiten activiteiten onafgebroken verder uit te kunnen voeren, dient u nog in augustus 2015 een hernieuwingsaanvraag te doen bij uw gemeente.

Alle exploitatievergunningen die vóór de inwerkingtreding van het Milieuvergunningendecreet op 1 september 1991 werden afgeleverd onder het ARAB, moesten normalerwijze ten laatste op 1 september 2011 worden hernieuwd. Omdat de administratie een toevloed van hernieuwingsaanvragen verwachtte, heeft de Vlaamse decreetgever bij decreet van 11 juni 2010 beslist dat deze vergunningen pas vervallen op de datum vermeld in de oorspronkelijke vergunning, zonder dat deze datum kan vallen na 1 september 2016. Het decreet voorziet ook in enkele andere wijzigingen die moeten leiden tot een spreiding in de tijd van de hernieuwing van oude vergunningen.

Voor alle bedrijven die nog geen hernieuwing van hun ARAB-vergunning hebben aangevraagd of bekomen, vervalt de vergunning in ieder geval ten laatste op 1 september 2016. Dit betekent dat ze voor 1 september 2015 een aanvraagdossier voor de hernieuwing van hun vergunning moeten indienen.
Het is namelijk zo dat de exploitant die de hernieuwing van zijn vergunning uiterlijk twaalf maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn aanvraagt, verder mag exploiteren tot een definitieve beslissing is genomen over de vergunningsaanvraag, ook al vervalt intussen de vergunning waarvoor de hernieuwing wordt gevraagd. Dit geldt niet indien de aanvraag voor de hernieuwing op minder dan 12 maanden voor de vervaldatum van de vergunning wordt gevraagd. In dat geval, en indien je op 1 september 2016 nog geen nieuwe milieuvergunning zou bekomen hebben, kan er door de milieu-inspectie een PV opgemaakt worden wegens exploitatie zonder geldige milieuvergunning en kan je eventueel verplicht worden de exploitatie stop te zetten.

Weet u niet of uw vergunning vervalt op 1 september 2016 of dient u een vernieuwingsaanvraag te doen? Neem dan meteen contact op met uw gemeente.

Heb ik een vergunning / hernieuwing nodig?

Bovenstaande geldt uiteraard enkel indien u nu nog activiteiten uitvoert waarvoor een milieuvergunning vereist is. Indien u hierover vragen heeft, maakt u best een afspraak met de milieudienst van uw gemeente.

Enkele vergunningsplichtige activiteiten zijn bv.:

Stallen van paarden (rubriek 9.4):
Al naargelang van de zone waarin u actief bent, moet u een milieuvergunning hebben vanaf een zeker aantal gestalde paarden.
Voor het stallen van paarden heeft u niet altijd een milieuvergunning nodig. U moet pas over een vergunning beschikken als u een welbepaald aantal paarden stalt. Dat aantal is afhankelijk van de zone waarin u gelegen bent (landbouwzone, woonzone,…). In woonzone heeft u bijvoorbeeld voor minder dan 5 stalplaatsen geen milieuvergunning nodig. In landelijk woongebied mag u tot 9, en in landbouwzone tot 19 paarden stallen zonder milieuvergunning. In agrarisch gebied moet u voor minder dan 20 paardenboxen geen milieuvergunning hebben.

Lesgeven, evenementen, maneges, africhting ... (rubriek 32.4)
Wie wil lesgeven zal, ongeacht het aantal paarden dat hij of zij houdt, een milieuvergunning klasse 2 moeten aanvragen. Iedere rijschool, manege, inrichting voor verhuur en africhting van paarden, en zelfs elk tornooi (voor ruiter-, draf-, ren- en mensport) moet beschikken over een milieuvergunning klasse 2 (dit ongeacht dat u voor het stallen van die paarden geen milieuvergunning moet hebben).

Meer info

In de brochure "Milieuvergunningen voor de paardenhouderij" vindt u terug voor welke activiteiten u over een vergunning moet beschikken.
» Klik hier voor een uitgebreid dossier rond milieuvergunningen voor hippische activiteiten.
In Beeld
02/10/2015 13:02
Deel deze info: