Het nieuw Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) en de paardenhouderij – enkel actieve landbouwers komen in aanmerking voor steun 05/04/2023 11:28 4 min

Het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid in Vlaanderen

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) start op 1 januari 2023. Vlaanderen heeft hiervoor een Vlaams GLB Strategisch Plan (GLB SP) opgemaakt.

Het omvat concrete maatregelen waarmee landbouwers op het terrein aan de slag kunnen. Op deze manier ondersteunt de EU de duurzame transitie binnen de Vlaamse landbouwsector. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over steun voor precisielandbouw of steun om minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Nieuw is het pakket ‘ecoregelingen’, waarbij landbouwers een vergoeding kunnen krijgen voor de inspanningen die ze leveren m.b.t. milieu en klimaat, bijvoorbeeld om bufferstroken aan te leggen.

Het GLB SP omvat 2 pijlers:

Pijler 1 (gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds)

  • Rechtstreekse betalingen
  • Gemeenschappelijke marktordening (met hierin de sectorale steun voor groenten en fruit en voor bijenteelt)

Pijler 2 (gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)

  • Dit vervangt het vroegere PDPO (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling)

Wie uit de paardensector komt in aanmerking voor steun uit het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid?

Hier vindt u de subsidiewijzer die u wegwijs maakt in het GLB-landschap. Door aan te vinken wat voor u van toepassing is, krijgt u een overzicht van maatregelen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Kijk zeker ook nog even de voorwaarden bij elke maatregel na.

https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-subsidiewijzer

In die subsidiewijzer staan “paarden” niet vermeld. Zij vallen onder de rubriek “andere”. Voor maatregelen op grasland kan u aanvinken: ik ben veeteler en ik heb grasland.

Steun kan men enkel ontvangen als men voldoet aan de definitie “actieve landbouwer” .

Wat zijn de voorwaarden om als “actieve landbouwer” te worden beschouwd?

De criteria om als actieve landbouwer te worden beschouwd vindt u in navolgende link:

https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer

U vindt daar de omschrijving van de landbouwactiviteiten die beantwoorden aan het begrip actieve landbouwer.

Als landbouwactiviteit binnen deze voorwaarden geldt:

„ Het telen van landbouwproducten en de eerste verwerking ervan tot een landbouwproduct.

„ Het melken van dieren en de eerste verwerking ervan tot een landbouwproduct.

„ Het fokken van dieren voor landbouwdoeleinden.

„ Het houden van dieren voor landbouwdoeleinden, exclusief paarden voor sport- en recreatiedoeleinden.

„ Onderhoud van landbouwareaal.

​​

Het houden van paarden voor sport- en recreatiedoeleinden is uitgesloten. Het fokken van paarden is wel een landbouwactiviteit binnen het GLB.

Landbouwers, die voldoen aan de definitie van actieve landbouwer, onder welke zich ook paardenfokkers bevinden, kunnen rechtstreekse betalingen ontvangen om hun inkomen op peil te houden. Deze worden gefinancierd vanuit Europese middelen (Pijler 1). Rechtstreekse inkomenssteun is zeker niet nieuw. De maatregel bestaat al talrijke jaren om landbouwers te helpen het hoofd te bieden aan economisch moeilijke tijden en de steeds strengere eisen rond kwaliteit, veiligheid, milieu enzovoort. Landbouwers die deelnemen aan de rechtstreekse betalingen en agromilieuklimaatmaatregelen dienen de conditionaliteit na te leven. Conditionaliteit is de nieuwe term voor randvoorwaarden.

In het geval u mestbankaangifteplichtig bent of steun wenst aan te vragen kan u zich identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij en de VLM.

De formulieren om zich te identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Zie: https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/identificatie-wijziging-bedrijfsgegevens/identificatie-en-melding

Vereiste standaardverdiencapaciteit

De “standaardverdiencapaciteit” moet minimum 7500 euro bedragen.

Zie: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/54152

Voor paardenfokkers is er geen standaardoutput (SO), die een maat is voor de opbrengst, noch een verdiencoëfficiënt wegens het ontbreken van cijfers. Paardenfokkers kunnen wel bezwaar indienen. Hiervoor dienen ze het sjabloon voor bezwaar in te vullen (https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer). Samen met dit sjabloon dient de paardenfokker ook officiële documenten over de op het bedrijf geboren veulens, die door de landbouwer zelf gefokt werden in jaar n-2 (2021), en informatie over de andere economische activiteiten op het bedrijf aan te leveren. Ook de gegevens van de aanliggende kalenderjaren mogen bijkomend aangeleverd worden.

Maatregelen rechtstreekse betalingen

Deze groep maatregelen behoort tot Pijler 1 (gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds). De maatregelen bestaan enerzijds uit inkomenssteun en anderzijds uit ecoregelingen. Deze laatste zijn éénjarige verbintenissen die een landbouwer kan aangaan met een milieu– en klimaatdoelstelling.

Betalingsrechten (nodig om basisinkomenssteun te ontvangen) kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die het perceel gebruikt voor de hoofdteelt. Ook bij de andere maatregelen zijn er voorwaarden met betrekking tot het eigen gebruik.

Maatregelen plattelandsontwikkeling

Deze groep maatregelen behoort tot Pijler 2 (gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), vervangt de maatregelen uit het vroegere Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). De maatregelen behoren tot verschillende maatregeltypes. Voor de meeste maatregelen dien je ook te voldoen aan de definitie van actieve landbouwer. Een brede waaier aan maatregelen is mogelijk: agromilieuklimaatmaatregelen, steun voor projecten, investeringen, kennisdeling ...

Milieu-, klimaatgerelateerde en andere beheersverbintenissen

Als u als landbouwer kiest om subsidie aan te vragen voor een ecoregeling of een agromilieuklimaatmaatregel, dan gelden er een aantal algemene principes en voorwaarden voor deze maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u eveneens aan deze subsidievoorwaarden voldoen.

Landbouwsubsidies en VLIF-steun in de Vlaamse Paardenhouderij

Actieve landbouwers komen in aanmerking voor steun uit het Vlaams Landbouw InvesteringsFonds; er zijn nog wel bijkomende specifieke voorwaarden per maatregel:

https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw

In Beeld
22/11/2023 09:46
Deel deze info: