Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen in werking. 30/10/2017 12:28 3 min

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018 bestonden zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.
Vanaf 1 januari 2018 zal de omgevingsvergunning dus in heel Vlaanderen in werking treden. Hierdoor worden de vergunningen uit de ruimtelijke ordening en uit het milieurecht geïntegreerd en is er nog slechts één aanvraag en één procedure. Ook worden bepaalde nieuwe zaken ingevoerd in de procedure zoals de omgevingsvergunningscommissie.

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen zullen vanaf 1 januari 2018 worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Deze procedure beoogt een efficiëntere, snellere en betere werking.
Na de start van de omgevingsvergunning kan je voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en inrichtingen of activiteiten uit de VLAREM-indelingslijst alleen nog een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunningscommissie

Het gros van de omgevingsvergunningen zal worden afgeleverd door het gemeentebestuur. In een aantal nog af te lijnen complexe dossiers zal de gemeente het advies moeten vragen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.
Wat de milieudossiers betreft, zal de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) advies geven voor de activiteiten die zijn ingedeeld in klasse 1 en in klasse 2A. Er wordt een verdere declassering van klasse 1 naar klasse 2 of 2A voorbereid. Vermoedelijk zal voor de meeste van deze activiteiten een advies van de Omgevingsvergunningscommissie vereist zijn. Daarnaast verschuiven activiteiten tussen de “gewone” klasse 2 en de “complexe” klasse 2A.
Ook zuiver stedenbouwkundige dossiers worden in bepaalde gevallen voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Het gaat om volgende gevallen:
  • voor de aanvraag is een milieueffectrapport opgesteld of een ontheffing van de opmaak van een milieueffectrapport verkregen;
  • voor de aanvraag is de opmaak van een mobiliteitsstudie vereist;
  • voor de aanvraag is de opmaak van een passende beoordeling vereist;
  • voor de aanvraag moeten minstens 4 RO-adviezen worden ingewonnen;
  • het betreft het optrekken van gebouwen of gebouwencomplexen met een totale bruto vloeroppervlakte van minstens 7.500 m², met uitzondering van de functies industrie en ambacht.
Tot slot worden ook alle aanvragen waarvan de gemeente zelf de initiatiefnemer is, voorgelegd aan de omgevingsvergunningscommissie. De gemeente is voortaan immers ook bevoegd klasse 2-vergunningen aan zichzelf af te leveren.

Het digitaal loket

Een omgevingsdossier indienen gebeurt via het digitaal loket. De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.
Alle Vlaamse gemeenten hebben nu reeds de digitale bouwaanvraag ingevoerd. Dossiers waar de tussenkomst van een architect is vereist kunnen enkel digitaal ingediend worden. Daarbuiten blijft de mogelijkheid om uw bouwaanvraag op papier in te dienen, bestaan. De digitale indiening wordt wel gestimuleerd. De bevoegde overheid kan daarom een verhoogde retributie vragen wanneer de aanvraag schriftelijk wordt ingediend (aangezien de overheid dan zelf moet zorgen voor het digitaliseren van de aanvraag).
Op het digitaal loket vind je meer informatie over de werking van de toepassing waar je digitale bouwaanvragen - en vanaf 1 januari 2018- omgevingsdossiers kan indienen. Je kan daar ook meteen doorklikken naar de toepassing, de snel invoer, je ingediende dossiers opvolgen, digitale dossiers in openbaar onderzoek bekijken, digitaal een bezwaarschrift indienen en/of een omgevingscheck laten uitvoeren op de locatie waar de werken zullen plaatsvinden.
Meer info hierover vind je op de website: www.omgevingsloket.be
Op deze site vind je het digitaal loket, de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.
Op het digitaal loket vind je meer informatie over de werking van de toepassing waar je digitale bouwaanvragen en omgevingsdossiers kan indienen.
In Beeld
30/10/2017 13:50
Deel deze info: