Paardensector en overheid in dialoog over ruimtelijke ordening 28/11/2016 14:19 3 min

Ontwikkeling paardensector afgeremd door vergunningsproblematiek

Sinds de oprichting van het Vlaams Paardenloket in 2009 stond de problematiek rond bouwvergunningen voor paardenhouders steeds hoog op de agenda. Hoewel er sindsdien regelmatig vooruitgang werd geboekt, heerst er op vlak van stedenbouwkundige vergunningen voor paardenhouderijen in agrarisch gebied momenteel nog steeds zeer veel rechtsonzekerheid.

Gans de vergunningsproblematiek voor niet-professionele paardenhouderij is recent op de helling gezet door rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Meerdere arresten oordeelden immers dat het houden van paarden voor hobbydoeleinden strijdig is met de bestemming "agrarisch gebied". Nieuwe stallen voor het niet-professioneel houden van paarden zijn in de huidige stand van zaken, blijkens deze rechtspraak, quasi onvergunbaar in agrarisch gebied, zelfs al wordt aan de omzendbrief van 25.01. 2002 (R0/2002/01) met de richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen, voldaan.

Momenteel worden hierdoor zo goed als alle niet-professionele dossiers negatief geadviseerd door het Departement Landbouw en Visserij. Als er door gemeenten of deputaties vergunningen worden afgeleverd, dreigen die - wanneer er beroep wordt aangetekend - veelal te resulteren in vernietigingen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de paardensector afgeremd.

De omzendbrief van 25.1.2002 (RO/2002/01) en het, destijds tussen de paardensector en de landbouwadministratie afgestemde, beoordelingskader “Paardenhouderij en stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied” blijken in de huidige stand van zaken een onvoldoende juridische basis.

Dialoogdag

PaardenPunt Vlaanderen is zeer bekommerd over deze rechtsonzekere toestand en organiseerde daarom op 3 november 2016 een dialoogdag op de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Niet minder dan 43 personen namen er aan deel, waaronder vertegenwoordigers uit de paardensector, de administraties (Departement Landbouw, Ruimte Vlaanderen en ANB), de provincies (deputaties), de gemeenten (VVSG), adviesbureaus voor vergunningsaanvragen, landbouworganisaties (Boerenbond en ABS), gespecialiseerde advocaten, ILVO, INAGRO en de regionale landschappen.
Iedereen was het er over eens dat er wetgevend werk nodig is om aan de huidige rechtsonzekerheid een eind te maken.

Tijdens deze dialoogdag kwam aan bod dat de Vlaamse Paardenhouderij niet alleen economisch (830 miljoen omzet en 2770 VTE), maatschappelijk (38.000 leden bij VLP en 13.000 bij LRV), sportief (o.a. 7 olympische medailles behaald op de Olympische jumping te Rio), maar ook ecologisch belangrijk is. Paardenweiden blijken niet alleen een rijke bron van biodiversiteit te zijn, maar bovendien zeer gunstig wat betreft mestuitstroom en ze gaan ook nog eens erosie tegen.

Vanuit de paardensector, de adviesbureaus en de gespecialiseerde advocaten, werd alarm geslagen wegens de quasi onmogelijkheid om in landbouwzone stedenbouwkundige vergunningen te bekomen voor paardenhouderijen (behoudens de professionele met een zuivere landbouwactiviteit).
Enerzijds bestaat er de bekommernis agrarisch gebied te vrijwaren voor de landbouw en anderzijds is er de bloeiende paardensector. Paardenhouders die wensen te investeren hebben daar de nodige ruimte voor nodig. Dit is een evenwichtsoefening.

Uiteraard was er op de dialoogdag ook eensgezindheid. Iedereen beschouwde de omzendbrief RO/2002/01 en het eerder vermelde beoordelingskader als een degelijke basis voor een evenwichtig vergunningsbeleid. Het beoordelingskader voorziet in gedifferentieerde mogelijkheden, zowel voor de hobbypaardenhouder als de professionele bedrijven. Ook schept het mogelijkheden voor paardenhouders in het nog steeds groeiend aantal gedesaffecteerde landbouwbedrijven. De vraag is dan ook om deze inhoud, met een aantal verfijningen, in een rechtszeker juridisch kader te gieten.
Omtrent de noodzaak verrommeling tegen te gaan ging ook iedereen akkoord. In dat kader was er inbreng van de provincies, INAGRO en de regionale landschappen. PaardenPunt Vlaanderen werkt mee aan diverse projecten van deze organisaties gericht op een optimale landschappelijke inplanting van paardenhouderijen.

Meer informatie

Een volledig verslag van de dialoogdag volgt later. Uiteraard zal er ook bijkomend overleg gepland worden. Enkel zo kunnen gedegen rechtszekere oplossingen uitgewerkt worden en zal de Vlaamse paardenhouderij zich verder duurzaam kunnen ontwikkelen.
» Klik hier voor meer informatie over bouwvergunningen voor paardenhouders.
» Klik hier voor meer informatie over eerdere dialoogdagen omtrent diverse hippische thema's.

In Beeld
PaardenPunt Vlaanderen - JDB
28/02/2017 13:22
PaardenPunt Vlaanderen
PaardenPunt Vlaanderen
Deel deze info: