Verplichtingen van paardenhouders bij de afzet en het transport van mest. 24/03/2022 10:41 3 min

Eenieder die minstens

  • 2 ha landbouwgrond in gebruik heeft of
  • 50 are permanent overkapte landbouwgrond in gebruik heeft of
  • 50 are groeimedium in gebruik heeft of
  • op jaarbasis 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen produceert in Vlaanderen of
  • 300 kg P2O5 dierlijke mest in opslag heeft

is aangifteplichtig volgens de criteria van het Mestdecreet en moet zich laten identificeren.

De afzet van de mest moet steeds gebeuren conform het Mestdecreet, ook als u niet aangifteplichtig bent.

Hierbij zijn er volgende mogelijkheden voor paardenmest:

Mogelijkheden om transporten uit te voeren zonder mesttransportdocument.

  • Eigen mest op eigen grond

Vervoer van eigen mest naar gronden binnen Vlaanderen, horende bij uw bedrijf, kan zonder mesttransportdocumenten als het transport niet uitgevoerd wordt door een erkende mestvoerder (u kan dit transport dus zelf uitvoeren).

  • Vervoer met een transportmiddel met klein laadvermogen

U kan de mest afvoeren naar een andere Vlaamse landbouwer zonder mesttransportdocumenten met een transportmiddel met een laadvermogen van minder dan 500 kg. Dit is mogelijk als het transport niet uitgevoerd wordt door een erkende mestvoerder.

U kan op deze manier maximaal 160 kg P2O5 per kalenderjaar afvoeren. Bovendien kan dit enkel op voorwaarde dat u als aanbieder deze transporten noteert in een register voor transporten met een klein laadvermogen en dat de afnemer in totaal ook maximaal 160 kg P2O5 per kalenderjaar op deze manier ontvangt.

Als het transport niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet het gebeuren met een mesttransportdocument. Hiervoor heeft u 2 mogelijkheden:

  • Mestafzetdocumenten

U kan beroep doen op een erkende mestvoerder om dierlijke mest af te voeren. De erkende mestvoerder maakt via het Mest Transport Internet Loket (MTIL) een mestafzetdocument aan, met u als aanbieder. Op dit document staat o.a. vermeld wie de aanbieder en de afnemer van de mest is, wie de mest vervoert, over hoeveel ton het gaat en de N- en P2O5-inhoud van het transport. Wanneer het transport gereden is, bevestigt de erkende mestvoerder dit document op MTIL. Op onze website vindt u een lijst van mestvoerders erkend door de Mestbank: Overzicht erkende mestvoerders

  • Burenregeling

Als u mest afvoert naar een landbouwer die in dezelfde of in een aangrenzende gemeente woont, bestaat er een uitzondering dat u geen beroep hoeft te doen op een erkende mestvoerder. U kan dan met de afnemer van de mest een burenregeling afsluiten. Dit is een contract gedurende maximaal 3 maanden, waarin u vastlegt hoeveel en welke mest u zal afvoeren. Het vervoer moet gebeuren door aanbieder of afnemer van de mest. Alle info en bijhorende verplichtingen kan u lezen op onze website op de pagina over de Burenregeling

“een burenregeling telt max. 3 maanden” wil zeggen dat een burenregeling maximum voor 3 maanden ver kan op gemaakt worden (of maw een burenregeling telt maar 3 maanden). Wil je daarna opnieuw mest voeren dan moet je een nieuwe burenregeling opmaken.

Extreem gezegd: wil je het ganse jaar mest vervoeren via een burenregeling, dan moet je 4 burenregelingen opmaken die dan telkens 3 maanden geldig zijn. (1 jan, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

U moet zich identificeren als landbouwer als u aangifteplichtig bent OF als u transporten wil (laten) uitvoeren met een mesttransportdocument.

Deze identificatie gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij. De identificatienummers die toegekend worden zijn landbouwernummer, exploitantnummer en exploitatienummer. Het Departement Landbouw en Visserij geeft deze nummers automatisch door aan de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbank).

De formulieren voor het melden van een nieuwe landbouwer en een nieuwe exploitatie vindt u terug op hun website. Het aanvragen van deze nummers is gratis.

Als u een nummer hebt aangevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij (om mesttransporten te kunnen (laten) doen), maar onder de grenzen valt van de jaarlijkse aangifteplicht bij de Mestbank, kan u een vrijstelling van deze jaarlijkse Mestbankaangifteplicht aanvragen via het formulier dat u hier vindt.

U vindt deze informatie ook in het dossier terug.

In Beeld
25/03/2022 14:44
Deel deze info: