Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen. 28/02/2024 10:46 3 min

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde de zogenaamde Coggins test, zullen doorgevoerd worden.


Er werd een geijkte melding doorgevoerd door Equi Focus Point Belgium of EFPB met de toestemming van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of FAVV. EFPB rapporteert alle uitbraken van bevestigde besmettelijke paardenziekten in België en wordt aangestuurd door enkele enthousiaste dierenartsen verspreid over het ganse land die op vrijwillige basis meewerken. Zie tevens efpb.be – Equi Focus Point Belgium


EIA is een ernstige aandoening voor paarden doch kan gelukkig niet overgaan naar mensen. Er zijn twee verschillende vormen: de acute vorm die gepaard gaat met koorts, symptomen op het niveau van het zenuwstelsel, het hart en het bloed (tekort aan rode bloedcellen of anemie) en de chronische vorm. Hoewel de ziekte soms een dodelijke afloop kent, vertonen veel besmette paarden geen enkel symptoom. In perioden met veel stress of wanneer zich andere ziekten voordoen, steekt de ziekte echter weer de kop op. De dieren worden vooral besmet langs het bloed, door stekende insecten of door besmet materieel (naalden, ….). Zij blijven levenslang besmet en vormen dus een infectiebron voor andere paarden. Er bestaat geen efficiënte behandeling of vaccin. Daarom worden alle besmette dieren geslacht of geëuthanaseerd zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden.


Meer informatie over EIA zie
-    Paardenpunt Vlaanderen - Infectieuze anemie
-    Equine Infectieuze Anemie, is angst op zijn plaats of niet? – CBC-BCP
-    Equine infectieuze anemie (E.I.A.) | Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (favv-afsca.be)


In bepaalde landen o.m. in Oost-Europa is EIA endemisch (dus wijd en sluimerend verspreid) met alle gevolgen van dien. Daar schuilt dus een groot gevaar als deze paarden, die vaak geen symptomen hebben, geïmporteerd worden.


EIA is een aangifteplichtige ziekte die moet gemeld worden aan de bevoegde overheid: voor België is dit het FAVV.


Men kan zich de vraag stellen hoe het mogelijk is dat dergelijke ziekten opduiken in ons land aangezien EIA in wezen niet voorkomt in België. Het FAVV deelde ons mede dat het hier gaat om illegaal ingevoerde Hongaarse paarden die een vervalst Nederlands paspoort hadden en tevens geen geijkt gezondheidscertificaat hadden bij de invoer in België. Dit gebeurde ook al in het verleden o.m. in 2010 toen Roemeense paarden eveneens illegaal werden ingevoerd in België.


Het is uitermate jammer dat enkele malafide personen dergelijke zaken doorvoeren zonder stil te staan bij de ernstige gevolgen voor onze Belgische paarden. Dergelijke ziekten kunnen immers bij verspreiding de volledige werking van de paardensector in gevaar brengen.


Jaarlijks worden er verschillende duizenden paarden ingevoerd in België om hier permanent te verblijven. Momenteel kijkt het FAVV alle paarden die ingevoerd worden na of er weldegelijk een gezondheidscertificaat aanwezig is. Het gaat hier helaas niet om enkele doch om een paar duizend paarden die geen certificaat hebben. We beseffen dat bepaalde eigenaars hier niet van op de hoogte zijn doch indien er geen gezondheidscertificaat aanwezig is, dienen de nodige sanitaire maatregelen én een bloedonderzoek naar EIA door een dierenarts uitgevoerd te worden.


Laat de boodschap duidelijk zijn:
-    Vervalsen van paspoorten is en blijft een malafide/illegale zaak
-    Invoer van buitenlandse paarden (permanent of na een verblijf langer dan 30 dagen) zonder een geijkt gezondheidscertificaat van het land van herkomst is eveneens illegaal.


We maken ons ook geen illusie dat dit nooit meer zal gebeuren want fraude zal er altijd zijn met alle gevolgen van dien. Jammer voor de trouwe paardeneigenaars/organisaties die alles in het werk stellen om de vele regels te volgen en dan helaas geconfronteerd worden met deze illegale praktijken.


Laten we hopen dat het gezond verstand de bovenhand haalt.

Frank Gasthuys
Voorzitter BCP, PPV
Emeritus Gewoon Hoogleraar, Faculteit Diergeneeskunde UGent

In Beeld
PaardenPunt Vlaanderen
28/02/2024 13:36
Deel deze info: