Equilabel - Hoe werkt het? 22/10/2014 7 min

Inschrijven voor het Equilabel

Het Equilabel is een kwaliteitsstandaard voor maneges en pensionstallen gelegen in Vlaanderen. Het biedt de mogelijkheid aan goed werkende bedrijven om zich op positieve wijze te onderscheiden. Voor de klanten van maneges en pensionstallen vormt het Equilabel een kwaliteitswaarborg. Met dit initiatief wordt eveneens beoogd het dierenwelzijn te bevorderen.

Bedrijven die het Equilabel willen bekomen, kunnen zich via deze website inschrijven voor een evaluatie. Deze wordt uitgevoerd door evaluatoren aangesteld door PaardenPunt Vlaanderen.
» Klik hier voor de inschrijvingspagina.    

Checklist - Optionele zelftest

Alle bedrijven worden beoordeeld op basis van een grondig onderbouwde checklist met een uitgebreid aantal beoordelingscriteria. Deze criteria zijn niet alleen gebaseerd op tal van naslagwerken maar ook op de mening van belangrijke actoren uit de sector, de manege- en pensionklanten en uiteraard ook de uitbaters van deze bedrijven.

Alvorens ze zich inschrijven, kunnen de manege- en pensionstalhouders zichzelf eerst eens testen. De interactieve checklist, die gebruikt wordt om de kandidaten te evalueren, staat immers volledig online op deze website. Door bij elk criterium eenvoudigweg “ja” of “nee” te selecteren, kan automatisch berekend worden of een bedrijf al dan niet kans maakt om het Equilabel te behalen.
De resultaten van deze zelftest worden niet opgeslagen en spelen dus ook geen enkele rol bij de uiteindelijke beoordeling. Bedrijven die net niet voldoen, zullen aan de hand van het resultatenrapport goed kunnen inschatten waar mogelijke werkpunten liggen om alsnog in aanmerking te komen.

» Klik hier voor de interactieve checklist.

3 bedrijfstypes

Omdat de activiteiten en klemtonen van maneges en pensionstallen toch wel wat uit elkaar liggen, verdelen we de kandidaatbedrijven in drie types. De beoordelingscriteria en de mate waarin ze meetellen in de eindbeoordeling, variëren al naargelang het bedrijfstype:

Manege: "Instelling waar men kan (leren) paardrijden" (Van Dale).
Op een manege wordt les gegeven aan derden met paarden in eigendom van de manegehouder.
Een manege onderscheidt zich van een paardenpension/pensionstal/ privéstal omwille van het publieke karakter.

Pensionstal: "Het geven van kost en inwoning tegen vaste betaling" (Van Dale).
Bedrijf dat paarden van derden stalt, al dan niet met inbegrip van het aanbieden van verzorging (voeding, poetsen, beweging...) en rijfaciliteiten. Een paardenpension/pensionstal/privéstal onderscheidt zich van een manege omwille van het privékarakter. Het bedrijf is enkel toegankelijk voor de eigenaars van de gestalde paarden en de door hen aangestelde derden.

Gemengd bedrijf: Bedrijven die zowel manege- als pensionactiviteiten uitoefenen worden beschouwd als gemengde bedrijven en moeten zowel aan de criteria voor maneges als aan de criteria voor pensionstallen voldoen. Dit is ook het geval als er bijvoorbeeld slechts één pensionpaard gestald staat of er slechts les gegeven wordt met één enkel manegepaard.

Criteria en berekening

Criteria

De maneges en pensionstallen worden geëvalueerd op basis van een uitgebreide checklist die bestaat uit heel wat verschillende criteria. Elk criterium heeft een bepaald gewicht. Indien het bedrijf voldoet aan een criterium, tellen we dit volledige gewicht op bij de score. Voldoet het bedrijf niet, dan wordt er niets bijgeteld.

Bedrijfsonderdelen

Om de checklist wat overzichtelijker te maken, deelden we de criteria op volgens de verschillende bedrijfsonderdelen van maneges en pensionstallen. Deze onderverdeling is puur praktisch en speelt dus geen rol bij de berekening van het eindresultaat.

  • Management
  • Erf- en gebouwen
  • Verbruiks- of ontmoetingsruimte
  • Paardenboxen
  • Materiaal en getuig
  • Weide – paddock
  • Piste
  • Lessen en wedstrijden (enkel voor maneges)
  • Wetgeving

Thema's

Aan elk criterium werd ook een specifiek thema gehangen. In totaal bestaan er vier verschillende thema's waarop een welbepaalde minimumscore behaald moet worden:

Paardvriendelijkheid --> 70%
Veiligheid --> 60%
Klantvriendelijkheid -->50%
Administratief --> 50%

Om de score voor elk thema te berekenen, worden alle gewichten opgeteld van de criteria die onder dat bepaalde thema vallen én waaraan voldaan werd door de kandidaat.

Totaalscore | Rode en gele kaarten

Het bedrijf dient bovendien 70% van de totaalscore te halen om het Equilabel te verkrijgen en sommige criteria zijn daarnaast zo essentieel dat de manege of pensionstallen die hier niet aan voldoen sowieso geen label kunnen behalen. Dergelijk criterium noemen we een “rode kaart”. Er zijn ook “gele kaarten” voorzien. Indien aan twee van deze “gele kaart”-criteria niet voldaan wordt, is de kandidaat ook meteen gebuisd.

Evaluatie ter plaatse

Besluit een bedrijf om zich in te schrijven, dan volgt er een factuur van 300 euro excl. btw. Eens de betaling van dit bedrag ontvangen werd, duidt PaardenPunt Vlaanderen twee evaluatoren aan, waarvan één hoofdevaluator. De hoofdevaluator contacteert het te evalueren bedrijf en in gezamenlijk overleg worden de datum en het tijdstip voor de evaluatie vastgelegd.
De evaluatoren zijn hiervoor opgeleide personen die met hun twee voeten in de paardensector staan. Zij werden na een intensief selectieproces, waar ook een psychologische screening deel van uitmaakte, uit een grote groep sollicitanten gekozen. Zij evalueren geen bedrijven waar ze persoonlijk bij betrokken zijn (lid, klant, medewerker, vrienden…).

De uitbater, manager of eigenaar van het bedrijf dient een viertal uurtjes te voorzien voor de evaluatie. Hij/zij leidt de evaluatoren rond en neemt rustig de tijd om enkele documenten te tonen en op hun vragen te antwoorden. Indien het om een manege gaat, dient op het moment van de evaluatie een les met manegepaarden door te gaan.

Bij de beoordeling houden de evaluatoren rekening met de “vereisten” en “indicatoren” die opgenomen werden in de checklist. In de online checklist vindt u deze door op de vraagtekentjes bij elk criterium te klikken. Werden er vereisten opgelijst, dan moet het bedrijf hieraan voldoen om een “ja” te krijgen voor dat bepaalde criterium. Indicatoren zijn daarentegen geen harde eisen, maar eerder richtlijnen om de evaluatoren te helpen.

Tijdens het bezoek vullen de evaluatoren de checklist volledig in, ook als ze reeds snel op een rode of twee gele kaarten botsen. Zij werken hiervoor met een softwareprogramma. Geven zij een negatieve score op een bepaald criterium, dan dienen zij deze te verantwoorden en hiervoor een verklaring in te geven in het systeem.

Opgelet: De evaluatie is een momentopname. Deze is gebaseerd op wat er op het moment zelf allemaal al dan niet in orde is, niet op wat er in de (nabije toekomst) nog bijgewerkt of aangepast zal worden.

Technical review en eindbeslissing

Op het einde van de evaluatie ter plaatse, kunnen de evaluatoren nog geen eindoordeel meegeven. Hun evaluatie moet immers nog gedubbelcheckt worden. Een auditbureau zal namelijk elke evaluatie aan een “technical review” onderwerpen. Pas na een positieve technische controle wordt de eindbeslissing genomen en gecommuniceerd naar de geëvalueerde bedrijven.
Zij ontvangen een uitdraai van de volledige evaluatie met een overzicht van de criteria waar zij al dan niet aan voldeden, de behaalde scores, de rode en gele kaarten,… In het rapport zullen zij ook een uitgebreide verantwoording van de negatief geëvalueerde zaken terugvinden en eventueel ook een aantal positieve punten die de evaluatoren expliciet wilden vermelden.
Geslaagde bedrijven verschijnen op de website, ontvangen een label en een aantal publicitaire voordelen. De gedetailleerde scores worden niet online geplaatst.

Herevaluaties

Maneges en pensionstallen die niet slagen, kunnen, aan de hand van de opmerkingen in het rapport, verbeteringen aanbrengen en éénmalig binnen 6 maanden een herevaluatie aanvragen aan halve prijs. Dit dient net als de initiële inschrijving te gebeuren via het formulier op www.equilabel.be. De herevaluatie zal uitgevoerd worden door één enkele evaluator die enkel de criteria bekijkt waaraan niet voldaan was bij de oorspronkelijke evaluatie. Lukt het niet om de herevaluatie binnen 6 maanden aan te vragen, dan dient er opnieuw een uitgebreide evaluatie gepland te worden, aan de volledige prijs.
Wij maken niet publiek welke bedrijven niet geslaagd zijn.

Beperkte geldigheidsduur - Kwaliteitsverbetering

Drie jaar na de datum van de positieve evaluatie ter plaatse vervalt het label. Indien maneges of pensionstallen het label - en de voordelen die erbij komen kijken - langer willen behouden, moeten zij binnen de drie jaar het Equilabel opnieuw behalen. Ook dat label zal dan weer drie jaar geldig zijn.
Gezien PaardenPunt Vlaanderen door de auditresultaten naast elkaar te leggen, de pijnpunten en groeikansen van de sector kan identificeren, is het niet uitgesloten dat de checklist in de toekomst enigszins zal wijzigen en andere accenten zal leggen. Onze uitdaging is immers om van het Equilabel een belangrijk instrument te maken om de kwaliteit van de Vlaamse paardenhouderij duurzaam en blijvend te verbeteren.

Opmerkingen – Klachten

Heeft u opmerkingen over het Equilabel? Bent u niet akkoord met een positieve of negatieve evaluatie? … Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten kan u contact opnemen met PaardenPunt Vlaanderen.