Equilabel - Ontstaan 22/10/2014 4 min

Pionierswerk in 2004

De eerste stappen naar een kwaliteitslabel zette de Vlaamse paardensector reeds in 2004. De beroepsvereniging NAVEMA en het Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen – toen VISO – lanceerden dat jaar een sterrensysteem om kwaliteitsvolle bedrijven te belonen en potentiële stageplaatsen voor de studenten van Syntra te beoordelen. Al snel behaalden 28 paardenhouderijen een sterrenlabel, maar helaas bleek het door de jaren heen erg moeilijk om het systeem in leven te houden.

Dit project was een belangrijke inspiratiebron voor het Equilabel. Het waren ook bovenvermelde organisaties die de opstart van een nieuw label voor het eerst ter sprake brachten bij het Vlaams Paardenloket, één van de voorlopers van het in 2016 opgerichte PaardenPunt Vlaanderen.    

Verkennende onderzoeken

Hoewel het oorspronkelijke sterrenlabel stilaan helemaal op de achtergrond was geraakt, bleef de Vlaamse paardensector vragende partij voor de uitwerking van een kwaliteitssysteem.

In het najaar van 2012 groeide het idee om een nieuw label te creëren voor maneges en pensionstallen en startte het Vlaams Paardenloket met enkele verkennende initiatieven. Zo werd er bijvoorbeeld een werkgroep opgestart waar onder andere NAVEMA, Syntra Vlaanderen, LRV en VLP deel van uitmaakten. Eind oktober 2012 ondervroeg het Vlaams Paardenloket 209 uitbaters en 1.249 klanten van maneges en pensionstallen om te weten te komen of zij een nieuw label nuttig vonden en met welke aspecten volgens hen vooral rekening gehouden moest worden.

Manege- en pensionstalhouders

Meer dan 93% van de bevraagde uitbaters vond het nuttig om een nieuw label op te starten. 27% van hen aarzelde wel een beetje. De pensionstalhouders bleken ook net iets enthousiaster dan de manegehouders.

89,2% van de bedrijven zou het label ook effectief aanvragen. Bij de pensionstalhouders was dit zelfs 90,7%.

Bij de uitwerking van het label vroegen manege- en pensionstalhouders om vooral de nadruk te leggen op de levensomstandigheden van de paarden en veiligheid van de infrastructuur. 77,4% van de uitbaters vond dat ook het naleven van wettelijke verplichtingen opgenomen moest worden, al bleek 22,6% van hen hierover toch wat te twijfelen. Oneerlijke concurrentie van bedrijven die bijvoorbeeld niet het correcte btw-tarief van 21% op diensten hanteren, zou via het label eventueel mee aangekaart kunnen worden.

Manege- en pensionstalhouders hechten duidelijk veel belang aan de kwaliteit van hun bedrijf. Alle bevraagde uitbaters beweerden immers dat ze actief bezig zijn met het verbeteren van hun dienstverlening.

Klanten

95,2% van de bevraagde klanten geloofde in het nut van een kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen. 11,2% van hen twijfelde wel een beetje.
21,3% van de enthousiastelingen zag het kwaliteitslabel vooral als een handleiding in het zoeken naar een stal. 16.7% was vragende partij omdat ze erin geloofde dat het label de leefomstandigheden van paarden in maneges en pensionstallen zou verbeteren.
Het is dan ook geen verrassing dat bijna alle klanten hoopten op een zware doorweging van criteria rond de levensomstandigheden van de paarden. Ook de veiligheid van de infrastructuur en klantvriendelijkheid moesten van hen centraal komen te staan.

Dialoogdag

Vanwege de grote vraag vanuit zowel de organisaties binnen de paardensector als vanwege de klanten en uitbaters van maneges en pensionstallen, besloot het Vlaams Paardenloket om door te gaan met de uitwerking van een nieuw label.
Op 22 april 2013 verwelkomde het Paardenloket een 50-tal manege- en pensionstaluitbaters, vertegenwoordigers uit de hippische organisaties en labeldeskundigen op een dialoogdag waar open gedebatteerd werd over de concrete uitwerking van het kwaliteitslabel.

Uitwerking en lancering

Na de dialoogdag raakte de opstart van het kwaliteitslabel in een stroomversnelling.
In samenwerking met de werkgroep stelde het Paardenloket de procedure op punt, werden – na een grondige (onder andere psychologische) evaluatie – evaluatoren geselecteerd en opgeleid, kreeg de omvangrijke checklist op basis waarvan de bedrijven beoordeeld zouden worden, definitief vorm, ...

Op 8 november 2014, tijdens de Vlaamse Sectordag Paarden, stelde het Paardenloket het Equilabel voor aan het grote publiek. In een eerste fase was het vooral de bedoeling om de manege- en pensionstaluitbaters op te roepen om zich kandidaat te stellen. In maart 2015, wanneer de eerste bedrijven gelabeld waren, volgde een campagne naar het grote publiek toe (advertenties, banners, demonstraties, wedstrijden,...). Op 24 april 2015 werden de eerste Equilabels officieel overhandigd door minister Joke Schauvliege.

Toekomst

Ook na de fusie van het Vlaams Paardenloket met de Vlaamse Confederatie van het Paard tot de nieuwe koepelorganisatie PaardenPunt Vlaanderen (maart 2016), blijft het Equilabel een zeer belangrijk project. Het geeft kwaliteitsvolle maneges en pensionstallen de kans om zich te onderscheiden en helpt klanten om een goede keuze te maken. Maar dit zijn zeker niet de enige doelstellingen van dit project. Aan de hand van de auditresultaten is PaardenPunt Vlaanderen in staat om pijnpunten en groeikansen bloot te leggen en initiatieven op te zetten om hierop in te spelen. Onze uitdaging is dan ook om van het Equilabel een belangrijk instrument te maken om de kwaliteit van de Vlaamse paardenhouderij duurzaam en blijvend te verbeteren.