Wat kan je doen bij een betwisting (over de eigendom van een paard)? 21/01/2014 2 min

Een belangrijk misverstand is dat de registratie in de centrale gegevensbank of bij een stamboek, door nogal wat mensen beschouwd wordt als een sluitend bewijs van eigendom. Dat is het niet! Eigendomsrecht en verplichte identificatie of registratie bij een stamboek staan vrij los van elkaar. De registratie in de gegevensbank is geen sluitend bewijs van eigendom.

Zie: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/eigendomsrecht-kopen-en-verkopen/Eigendom-en-verplichte-identificatie-van-paardachtigen

Om betwistingen te vermijden doet u er goed aan bij transacties over een paard, steeds een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Wanneer u een paard verkoopt of verhuurt of als eigenaar een paard laat rijden of stallen door of bij iemand anders dan adviseren we u steeds de gemaakte afspraken met de rechten en verplichtingen van de partijen op papier vast te leggen. Op onze website vindt u een aantal tips en indien u hierbij vragen heeft kan PaardenPunt Vlaanderen u helpen.

Zie: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/eigendomsrecht-kopen-en-verkopen/Contracten-voor-de-verkoop-en-verhuur-van-paarden

De politie zal bij eigendomsbetwistingen over een paard enkel tussenkomen wanneer er sprake is van een strafrechtelijke inbreuk, bv. diefstal.

Indien het gaat om een betwisting over de uitvoering van een overeenkomst bv. met een ruiter, een verkoop, de vereffening-verdeling na echtscheiding, het uit onverdeeldheid treden bij mede-eigendom, de afhandeling van een nalatenschap, … dan zijn dat burgerlijke geschillen en daarvoor zijn de burgerlijke rechtbanken bevoegd. Dat kost evenwel veel tijd en geld. We adviseren dan ook steeds om te pogen betwistingen in der minne te regelen. Een goed gesprek kan wonderen doen en het gezegde dat een slecht akkoord beter is dan een goed proces klopt meestal.

Voor een aantal geschillen, bv. wanneer er sprake is van gebreken bij een verkocht paard, moet men binnen bepaalde – soms korte - termijnen een vordering voor de rechtbank instellen. In dat geval moet men die termijnen respecteren en mag men niet te lang wachten.

Als het niet lukt om tot een minnelijke regeling te komen dan kan men de hulp inroepen van de rechter met een oproeping in verzoening. Dit kan zonder advocaat. Een ander voordeel is dat er in een verzoeningsprocedure geen gerechtskosten zijn. Nadeel bij die procedure is dat de rechter enkel een verzoening ofwel een niet-verzoening kan acteren.

Zie: https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/BROCHURE_VERZOENING_NL_LoRes.pdf

Een ander alternatief voor een gerechtelijke procedure is bemiddeling. Bij bemiddeling gaan de partijen pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar hun geschil te regelen.

Zie: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/bemiddeling/

Zie: https://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/wat/mogelijke_alternatieve_geschillenregeling/arbitrage/#.Wg6CXE1dGpo

Indien dat alles niet lukt en men wil het er niet bij laten, dan is de enige mogelijkheid een procedure voor de rechtbank in te stellen. Daarvoor kan u best een beroep doen op een advocaat.

Zie: https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-doet-een-advocaat/burgerlijke-procedure

Indien u nog vragen zou hebben kan u steeds PaardenPunt Vlaanderen contacteren. Mogelijks kunnen we u verder helpen.