Heeft een paardentandarts een diploma en/of een verzekering nodig? Moet men hiervoor dierenarts zijn? 29/03/2016 3 min

Gebitsverzorging bij paarden is – behoudens de hierna verder besproken uitzonderingen - een diergeneeskundige handeling, die enkel door dierenartsen uitgevoerd mag worden.

Wetgeving

Wettelijke basis: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (28-08-1991)

"HOOFDSTUK III. - Diergeneeskundige handelingen.

Art. 3.

§ 1. De uitoefening van de diergeneeskunde bestaat in het uitvoeren van een of meer diergeneeskundige handelingen.
Voor de toepassing van deze wet zijn diergeneeskundige handelingen:
1° het onderzoeken van de gezondheidstoestand van het dier met het oog op het stellen van een diagnose en, in voorkomend geval, het afgeven van een getuigschrift ter zake;
2° het opsporen van ziekten bij dieren;
3° het stellen van een diagnose, wat inhoudt het zoeken naar de oorzaken van een verstoring van de anatomische structuur of van de fysiologische functies bij het dier;
4° het instellen en uitvoeren van een behandeling;
5° het voorschrijven van geneesmiddelen voor dieren;
6° het heelkundig en tandheelkundig ingrijpen bij dieren;
7° het onderzoek ante mortem en post mortem van dieren met het oog op het bepalen van de geschiktheid voor menselijke consumptie, en met het oog op het inwinnen van informatie over de gezondheidstoestand van de veebeslagen van herkomst;
8° de lijkschouwing van dieren;
9° de embryotransplantatie bij dieren;
10° de euthanasie bij dieren.

§ 2. Voor de toepassing van deze wet zijn in geen geval diergeneeskundige handelingen :
1° het uitvoeren van experimentele ingrepen op dieren door of onder de leiding en de verantwoordelijkheid van universitair gediplomeerden in daartoe erkende laboratoria;
2° het gebruikelijke verzorgen van dieren, evenals het toezicht houden op de normale anatomische en fysiologische veranderingen, met inbegrip van alle uitwendige ingrepen met de bedoeling pathologische toestanden te voorkomen.

§ 3. De Koning kan, na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van de in § 1 en § 2 genoemde handelingen aanvullen naargelang van de evolutie van de wetenschap."


Gerechtelijke uitspraak

Er bestaat één gerechtelijke uitspraak rond gebitsverzorging bij paarden: een arrest van 5.11.2008 van het Hof van Beroep te Luik (4de correctionele kamer).

In dit arrest werd geoordeeld dat er wordt afgeweken van het principe dat het om diergeneeskundige handelingen gaat (art.3 –wet 28-08-1991) voor de handelingen die beperkt blijven tot het gebruikelijke verzorgen van dieren zoals het corrigeren van het gebit van een paard door te vijlen of tandsteen te verwijderen, zonder dat het daarbij noodzakelijk is beroep te doen op het toedienen van medicatie of chirurgische ingrepen.

Terwijl voormelde handelingen buiten het monopolie van de diergeneeskunde vallen, behoren alle tussenkomsten die het verwijderen van een tand meebrengen – ongeacht of dit een melktand, een wolfstand of een varkenstand is die van aard is het slijmvlies te beschadigen en die een verdoving van het dier noodzakelijk kan maken – door hun aard zelf en door hun invasief karakter in het organisme van het dier, tot de diergeneeskunde.

Samenvattend:
Wat betreft de gebitsverzorging van het paard, werden het vijlen van gezonde tanden of het verwijderen van tandsteen door het Hof van Beroep te Luik, beschouwd als uitwendige ingrepen met de bedoeling pathologische toestanden te voorkomen (art.3.§2.2° wet 28-08-1991) die niet tot de diergeneeskunde behoren. Er mag dan wel geen medicatie aangewend worden.

Behoudens deze uitzondering gaat het om diergeneeskundige handelingen, voorbehouden aan dierenartsen.

Concreet

Voor de handelingen die buiten het monopolie van de dierenartsen vallen, legt de wet geen diplomavereisten op. Er bestaat ook geen wettelijke verplichting om een verzekering te hebben (ook niet voor dierenartsen). De algemene zorgvuldigheidsnorm legt wel op dat, wanneer men dergelijke handelingen gaat stellen, men daartoe de noodzakelijke onderlegdheid moet hebben. Indien men die onderlegdheid niet heeft door een opleiding of ervaring, dan doet men er best aan niet aan gebitsverzorging te doen, zeker niet bij paarden van derden en ook niet bij eigen paarden, gezien dit een inbreuk op de wet op het dierenwelzijn kan uitmaken. Men is aansprakelijk voor alle schade die men veroorzaakt door zijn fout en/of nalatigheid. Zonder diploma zal het onwaarschijnlijk zijn dat men zich kan verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid die gebitsverzorging bij paarden kan meebrengen. Zonder degelijke verzekering voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid is het niet verantwoord aan gebitsverzorging voor paarden te doen.