Beperkte geldigheidsduur - Kwaliteitsverbetering 12/03/2024 1 min

Beperkte geldigheidsduur - Kwaliteitsverbetering

Drie jaar na de datum van de positieve evaluatie ter plaatse, vervalt het label. Indien maneges of pensionstallen het label - en de voordelen die erbij komen kijken - langer willen behouden, moeten zij binnen de drie jaar het Equilabel opnieuw behalen. Ook dat label zal dan weer drie jaar geldig zijn.

Ingeval van overname van het bedrijf vervalt de erkenning, tenzij de uitbater identiek blijft. De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging van eigendom of van de uitbater door te geven aan de vzw PaardenPunt Vlaanderen. Tenzij de uitbater identiek blijft dient het label binnen de 6 maand opnieuw geëvalueerd te worden met betaling van de op dat ogenblik geldende kostprijs voor een volledige evaluatie. Zo niet vervalt het.

Overgang van manege of pensionstal naar gemengd bedrijf: De aanvrager verbindt er zich toe elke uitbreiding van activiteit waardoor een als manege of pensionstal gelabeld bedrijf overgaat in een gemengd bedrijf met zowel manege- als pensionactiviteit te melden aan de vzw PaardenPunt Vlaanderen. In dat geval dient het label binnen de 6 maand opnieuw geëvalueerd te worden met betaling van de op dat ogenblik geldende kostprijs voor een volledige evaluatie. Zoniet vervalt het.

In geval van zware tekortkomingen, zoals criminele feiten, inbeslagname van dieren wegens verwaarlozing, het niet meer voldoen aan de gestelde criteria blijkens een herevaluatie, behoudt PaardenPunt Vlaanderen zich het recht om het toegekende kwaliteitslabel in te trekken. Deze beslissing kan enkel genomen worden door de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen of de door die raad daartoe gemandateerde personen.