Wat met de paarden bij faillissement van een manege? Kan de manegehouder die nog verkopen voor het faillissement wordt uitgesproken? Heeft de huurder van een paard bepaalde rechten? 09/09/2020 4 min

Als huurder van een paard heeft men slechts beperkte rechten. Die staan omschreven in de huurovereenkomst. Bij voorkeur is dat een schriftelijke huurovereenkomst.

Wanneer je vermoedt dat de manege, eigenaar van de paarden, failliet is, kun je contact opnemen met de Dienst Faillissementen van de ondernemingsrechtbank (de vroegere rechtbank van koophandel) van de plaats waar de activiteiten werden uitgeoefend. Je kunt het ook zelf online opzoeken via de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vul in het zoekveld de naam van het bedrijf in of het ondernemingsnummer. Dan kun je bij “Rechtstoestand” lezen: “opening faillissement”, gevolgd door de datum. Je zult er ook de naam van de curator vinden. Verder op de pagina, onder de titel “Externe links” kun je klikken op het Belgisch Staatsblad. Via “Beeld” kom je op de tekst, waar je de uitspraak kunt vinden van het faillissement.

Zolang er geen faillissement is uitgesproken kan de manege de paarden verkopen. Die verkoop kan evenwel achteraf betwist worden:

  1. Wanneer de verkoop gebeurde binnen de “verdachte periode”. Die beloopt maximaal 6 maand voor het faillissement. Zo kan men handelingen blokkeren die gesteld waren juist voor het faillissement en er louter op gericht waren bepaalde delen van het vermogen aan het faillissement te onttrekken. De wet bepaalt als algemene regel dat de gefailleerde wordt geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring. In de regel is er dus geen verdachte periode en kan de curator dus geen handelingen van vóór het faillissement ongedaan maken. Maar het tijdstip van staking van betaling kan toch worden vervroegd door de rechtbank wanneer deze ernstige en objectieve elementen aangeeft die aantonen dat de betalingen hebben opgehouden vóór het vonnis. Zodoende kan men een verdachte periode instellen die maximaal de 6 maanden voor het vonnis omvat. Een aantal handelingen worden automatisch verworpen door de rechter indien ze in de verdachte periode hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld wanneer men goederen in de verdachte periode gratis of zwaar onder de normale prijs heeft weggegeven. Alle andere handelingen die in de verdachte periode plaatsvonden kunnen worden verworpen door de rechter op voorwaarde dat (1) de handeling nadeel heeft berokkend aan de gezamenlijke schuldeisers en (2) de derde(n) op de hoogte was dat de schuldenaar had opgehouden te betalen.
  2. Ook de rechtshandelingen die gesteld zijn meer dan 6 maanden voor het vonnis kunnen alsnog verworpen worden. Er moeten wel twee voorwaarden vervuld zijn vooraleer de handeling zal verworpen worden: (1) de handeling moet nadeel berokkend hebben aan de gezamenlijke schuldeisers en (2) de derden zijn medeplichtig aan het bedrieglijk opzet.

Indien je voor het faillissement paarden aankoopt van de manege is het dus belangrijk dat( 1) niet onder de normale prijs verkocht wordt, (2) de verkoper een factuur maakt en (3) je de prijs overschrijft. Betaal zeker niet “cash” in de hand. Wanneer aan deze drie voorwaarden niet voldaan wordt is de kans groot dat de verkoop achteraf betwist wordt.

Bij een faillissement wordt er door de rechtbank een curator aangesteld.

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde. Hij werkt in opdracht van de rechtbank met regels die wettelijk vastliggen. Zijn opdracht is gericht op de vereffening van de zaak en de betaling van de schulden met de opbrengst daarvan. Een curator moet in opdracht van een rechtbank de failliete boedel vereffenen : hij/zij brengt de bezittingen ( het actief ) en de schulden ( het passief ) in kaart. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. De curator is een neutrale bewindvoerder. De gefailleerde en de schuldeisers komen niet meer rechtstreeks met elkaar in contact en de volledige afhandeling van het faillissement verloopt via de curator. De curator zal de schuldeisers zo goed mogelijk vergoeden door de activa te verkopen of door het bedrijf in zijn geheel of gedeeltelijk te verkopen. De curator is verplicht die optie te kiezen die het meest opbrengt voor de schuldeisers. Een curator kan na het ontvangen van zijn opdracht alle schuldeisers contacteren, en kan beslissen of hij/zij de lopende contracten zal opzeggen.

Concreet komt dat er bij huur van een paard op neer dat de curator de huurovereenkomst kan opzeggen en het paard kan verkopen. De curator kan de paarden aan de huurder verkopen doch hij is daar niet toe verplicht. Hij kan ook aan iemand anders verkopen. Het is ook mogelijk dat de curator het volledige bedrijf overlaat aan een overnemer.