Bij commercieel vervoer van paardachtigen en voor handelaars geldt de verplichting een register bij te houden van paardachtigen. Wat moet daar juist instaan? 29/03/2016 8 min


Vervoerders

De vervoerder houdt, ingeval het om commercieel vervoer gaat, een register bij over ieder voertuig waarmee paarden worden vervoerd.
» Klik hier voor meer info over het onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel vervoer.

Hij/zij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren.

Dit register bevat chronologisch voor elk vervoer minstens de volgende gegevens:
 • i. het identificatienummer van elk paard;
 • ii. de gegevens die vermeld staan in artikel 4.1 van Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 (Instanties van afgifte van identificatiedocumenten voor Paardachtigen)
 • iii. de datum en de plaats van reiniging en ontsmetting van het voertuig alsook het gebruikte product;
 • iv. de gegevens over de documenten die de dieren vergezellen, inclusief hun nummer;
 • v. de gegevens betreffende het voertuig en de vervoerder:
  • a) het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en zijn toelatingsnummer,
  • b) de identificatie van het voertuig,
  • c) in voorkomend geval het SANITEL-nummer (operatornummer) van de handelaar voor wiens rekening het vervoer wordt uitgevoerd.

De gegevens dienen in het register aanwezig te zijn ten laatste op de derde dag volgend op de dag van het vervoer.
De Minister kan het model van register vastleggen en kan bijkomende modaliteiten voor het bijhouden ervan bepalen.


Handelaars

De handelaar houdt een register bij over zijn handelaarstal. Hij/zij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren. In het register registreert hij voor elke aan- en afvoer van paarden, hetzij op basis van de documenten die de paarden vergezellen, hetzij op basis van de identificatienummers van de paarden, de volgende gegevens:

 • 1° bij de aanvoer:
  • i. de datum en het uur van aanvoer;
  • ii. de naam of handelsnaam en het adres van de overlater van de paarden.
  • Onder overlater wordt verstaan: de houder van het paard of de handelaar;
  • iii. de categorieën, het aantal toegelaten paarden en hun identificatienummers;
  • iv. het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en de nummerplaat van het voertuig waarmee de paarden zijn aangevoerd;
  • v. de journaals en/of de nummers van de gezondheidscertificaten, indien van toepassing;
 • 2° bij de afvoer:
  • i. de datum en het uur van afvoer;
  • ii. de naam of handelsnaam, en het adres van de overnemer van de paarden;
  • Onder overnemer wordt verstaan: de nieuwe houder van het paard of de handelaar;
  • iii. de categorieën, het aantal afgevoerde paarden en hun identificatienummers;
  • iv. het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en de nummerplaat van het voertuig waarmee de paarden zijn afgevoerd;
  • v. de journaals en/of de nummers van de gezondheidscertificaten, indien van toepassing.

De gegevens dienen in het register aanwezig te zijn ten laatste binnen de 12 uur volgend op respectievelijk het aanvoeren en het afvoeren van de dieren.

De Minister kan het model van register vastleggen en kan bijkomende modaliteiten voor het bijhouden ervan bepalen.

Wetgeving

Alle regels vindt u in het KB van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren (hoofdstuk 3).
» Klik hier om het volledige KB te bekijken.

Enkele passages

HOOFDSTUK III. - Bepalingen met betrekking op het commercieel vervoer, commerciële verzamelingen en het verhandelen van paarden

Art. 29. De bepalingen van dit hoofdstuk III zijn enkel van toepassing op het commercieel vervoer, de commerciële verzamelingen bedoeld onder bijlage II, B, a, en het verhandelen van paarden.

Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. 30. § 1. De bepalingen van artikel 5, § 1, van dit besluit gelden ook voor paarden.
§ 2. Onafhankelijk van hun bestemming, mag een exploitant van een commerciële verzameling alleen paarden toelaten die, naargelang is vastgesteld voor de soort en/of categorie, voldoen aan de voorwaarden, in overeenstemming met het besluit vermeld in bijlage IV, B.4.
§ 3. Ten einde de vereisten onder paragrafen 1 en 2, te waarborgen, controleren de bedoelde operatoren, hetzij bij het laden en lossen, hetzij bij de overname en overgave, hetzij bij aankomst en vertrek, dat de dieren naar behoren geïdentificeerd zijn en vergezeld gaan van de noodzakelijke of verplichte documenten of certificaten eigen aan de betrokken soorten en categorieën en voor de beoogde handel.

Afdeling 2. - Bepalingen voor vervoerders en voertuigen
Art. 31. De volgende bepalingen van dit besluit gelden ook voor het vervoer van paarden: artikelen 6, 8, 10, 11 en 12.
Art. 32. De vervoerder houdt een register bij over ieder voertuig waarmee paarden worden vervoerd. Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren.
Dit register bevat chronologisch voor elk vervoer minstens de volgende gegevens:
i. het identificatienummer van elk paard;
ii. de gegevens die vermeld staan in artikel 4.1 van Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004;
iii. de datum en de plaats van reiniging en ontsmetting van het voertuig alsook het gebruikte product;
iv. de gegevens over de documenten die de dieren vergezellen, inclusief hun nummer;
v. de gegevens betreffende het voertuig en de vervoerder:
a) het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en zijn toelatingsnummer,
b) de identificatie van het voertuig,
c) in voorkomend geval het SANITEL-nummer (operatornummer) van de handelaar voor wiens rekening het vervoer wordt uitgevoerd.
De gegevens dienen in het register aanwezig te zijn ten laatste op de derde dag volgend op de dag van het vervoer.
De Minister kan het model van register vastleggen en kan bijkomende modaliteiten voor het bijhouden ervan bepalen.

Afdeling 3. - Bepalingen voor handelaars
Art. 33. § 1. Om een toelating te bekomen, dient een handelaarstal te voldoen aan de voorwaarden inzake infrastructuur en uitrusting, als bepaald in artikel 14, met uitzondering van lid 1, punt i.
§ 2. De handelaar dient zich te houden aan de volgende exploitatievoorwaarden:
i. hij houdt over de handelaarstal een register bij, overeenkomstig artikel 35;
ii. wanneer hij het vervoer niet zelf uitvoert, doet hij voor het vervoer van de dieren die hij verhandelt enkel een beroep op toegelaten vervoerders;
iii. hij doet enkel een beroep op personeel (werknemers) dat, wanneer zij verantwoordelijk zijn voor dieren, een relevante opleiding heeft gehad met betrekking tot de toepassing van de besluiten, vermeld in bijlage IV.
Art. 34. Het is aan de handelaar verboden:
i. paarden meer dan 30 dagen te houden in een handelaarstal;
ii. om andere diersoorten te verhandelen via de handelaarstal dan deze waarvoor de toelating of erkenning is gegeven.
Art. 35. De handelaar houdt een register bij over zijn handelaarstal. Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren. In het register registreert hij voor elke aan- en afvoer van paarden, hetzij op basis van de documenten die de paarden vergezellen, hetzij op basis van de identificatienummers van de paarden, dezelfde gegevens als bedoeld bij artikel 36, § 3.
De gegevens dienen in het register aanwezig te zijn ten laatste op de derde dag volgend op de dag van respectievelijk het aanvoeren of het afvoeren van de paarden.
De Minister kan het model van register vastleggen en kan bijkomende modaliteiten voor het bijhouden ervan bepalen.

Afdeling 4. - Bepalingen voor verzamelcentra
Art. 36. § 1. Om erkend te worden, dient een verzamelcentrum - klasse 1 te voldoen aan de voorwaarden inzake infrastructuur en uitrusting, overeenkomstig artikel 23.
§ 2. De exploitant van een verzamelcentrum - klasse 1, dient zich te houden aan de exploitatievoorwaarden, overeenkomstig artikel 24.
In afwijking op artikel 28, § 1, dient het register over het verzamelen van de paarden gehouden te worden overeenkomstig paragraaf 3 van dit artikel.
§ 3. De exploitant van een erkend verzamelcentrum houdt een register bij over elke verzameling van paarden. Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren. In het register registreert hij voor elke aan- en afvoer van paarden, hetzij op basis van de documenten die de paarden vergezellen, hetzij op basis van de identificatienummers van de paarden, de volgende gegevens:
1° bij de aanvoer:
i. de datum en het uur van aanvoer;
ii. de naam of handelsnaam en het adres van de overlater van de paarden.
Onder overlater wordt verstaan: de houder van het paard of de handelaar;
iii. de categorieën, het aantal toegelaten paarden en hun identificatienummers;
iv. het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en de nummerplaat van het voertuig waarmee de paarden zijn aangevoerd;
v. de journaals en/of de nummers van de gezondheidscertificaten, indien van toepassing;
2° bij de afvoer:
i. de datum en het uur van afvoer;
ii. de naam of handelsnaam, en het adres van de overnemer van de paarden;
Onder overnemer wordt verstaan: de nieuwe houder van het paard of de handelaar;
iii. de categorieën, het aantal afgevoerde paarden en hun identificatienummers;
iv. het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en de nummerplaat van het voertuig waarmee de paarden zijn afgevoerd;
v. de journaals en/of de nummers van de gezondheidscertificaten, indien van toepassing.
De gegevens dienen in het register aanwezig te zijn ten laatste binnen de 12 uur volgend op respectievelijk het aanvoeren en het afvoeren van de dieren.
De Minister kan het model van register vastleggen en kan bijkomende modaliteiten voor het bijhouden ervan bepalen.
Art. 37. § 1. Om erkend te worden dient een verzamelcentrum - klasse 2 te voldoen aan de voorwaarden inzake infrastructuur en uitrusting, overeenkomstig artikel 25.
§ 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004, dient de exploitant van een verzamelcentrum - klasse 2 zich te houden aan de volgende exploitatievoorwaarden:
i. hij houdt een register bij over het verzamelcentrum overeenkomstig artikel 36, § 3;
ii. na elke activiteit en in elk geval voor een volgende activiteit plaatsvindt, dient het verzamelcentrum gereinigd en ontsmet te worden met een toegelaten ontsmettingsmiddel, gevolgd door een leegstand van minstens 24 uur.
De exploitant houdt over deze handelingen een register bij dat hij minimum vijf jaar bewaart en dat op chronologische wijze ten minste de volgende gegevens bevat: datum van reiniging en ontsmetting en het gebruikte product;
iii. hij doet enkel een beroep op personeel (werknemers) dat, wanneer zij verantwoordelijk zijn voor dieren, een relevante opleiding heeft gehad met betrekking tot de toepassing van de besluiten, vermeld in bijlage IV.
Art. 38. De bepalingen van artikel 27 van dit besluit zijn ook van toepassing op de inrichtingen voor het verzamelen van paarden.