Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat 08/08/2013 1 min

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat
Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verder afgekort als b.a.) af te sluiten. Degene die het paard onder zijn bewaring heeft, is immers aansprakelijk voor de schade die het aanricht.
Voor de schade aan het paard zelf kan een verzekering afgesloten worden voor veterinaire kosten, voor overlijden en voor minwaarde ingevolge letsel.

Dit dossier geeft een kort overzicht van verschillende verzekeringstypes en gaat ook dieper in op het thema aansprakelijkheid bij schade door, en aan, het paard. Voor meer gedetailleerde informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar.
07/01/2014 14:25

Al wie paarden houdt, doet er goed aan een eigen verzekering af te sluiten voor zijn paarden voor privégebruik, dit om eventuele aansprakelijkheid voor schade tegenover derden te verzekeren. Stel, een paard breekt uit en veroorzaakt een aanrijding, een ruiter op wandel verliest controle over zijn paard en veroorzaakt een verkeersongeluk… De gevolgen van dergelijke voorvallen kunnen gigantisch zijn. Wanneer men verzekerd is voor de b.a., zal de b.a.verzekeraar de schade aan derden vergoeden. Is men niet verzekerd, dan draait men zelf op voor alle financiële gevolgen van het ongeval en die zijn soms niet te overzien. Een b.a.verzekering zal echter niet tussenkomen voor de schade aan het paard of de verzekerde zelf.

Particulieren met paarden voor privégebruik, kunnen best de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren via de b.a. familiale verzekering.

De familiale dekt schade tegenover derden veroorzaakt door de gezinsleden en hun eventuele dieren, of de dieren die onder hun toezicht (bewaking) staan. Let wel, als eigenaar van één of meerdere paarden moet men bij bijna alle maatschappijen een bijpremie betalen om verzekerd te zijn voor de b.a. voor deze paarden. Die bijpremie wordt dan meestal per paard aangerekend bovenop de basispremie van de familiale. Het is dus zeer belangrijk om bij de verzekeraar te melden dat u paarden bezit en eveneens het aantal paarden door te geven, zo niet kunnen de paarden in principe niet verzekerd zijn.

Het bedrag van de premies is verschillend bij elke maatschappij en kan variëren van 30 tot 75 euro per paard, bovenop de basispremie van de familiale die ongeveer 75 euro per jaar bedraagt. Ook kan de dekking verschillen op vlak van de vrijstelling (bedrag waarvoor de verzekering niet tussenkomt) en het maximumbedrag waarvoor de verzekering dekking verleent.

Als eigenaar van een beperkt aantal paarden is dit de beste oplossing. Vroeger werd veelal een aparte b.a. paardenverzekering onderschreven. Maar wanneer de b.a. via de familiale gedekt is, heeft het geen zin voor hetzelfde risico nog een aparte verzekering af te sluiten.
Wanneer men over een groter aantal paarden beschikt, moet worden nagegaan of de verzekeringsmakelaar dit nog als een privésituatie of een bedrijfssituatie beschouwt. Vanuit het oogpunt van de verzekering mag men als privépersoon slechts een beperkt aantal paarden bezitten om over een 'privé-'situatie te kunnen spreken. Men gaat er van uit dat wanneer iemand die een tiental of meer paarden bezit niet echt meer als privé kan beschouwd worden. De ene maatschappij ziet dit breder dan de andere.

Het is zeer belangrijk dit alles bij uw verzekeringsmaatschappij na te vragen. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor paarden is meestal beperkt tot een bepaald aantal paarden. Indien u dit aantal overschrijdt, bent u niet meer verzekerd.
Ook sommige sportorganisaties zoals LRV en PSV bieden een verzekering burgelijke aansprakelijkheid aan voor hun leden.
» Klik hier voor meer info over de verzekeringsmogelijkheden bij Paardensport Vlaanderen (PSV).
» Klik hier voor meer info over de verzekeringsmogelijkheden bij de Landelijke Rijverenigingen (LRV).

Ter herinnering: Het gaat hier om de schade tegenover derden en niet om de schade aan het paard of de verzekerde zelf! Hierover leest u meer in de volgende hoofdstukken van dit dossier.

30/09/2022 10:38

Voor eigen lichamelijke letsels kan men een ongevallenverzekering afsluiten.

Ook sportverenigingen zoals PSV en LRV bieden verzekeringen aan. Het gaat hier meestal om polissen voor sportongevallen die eventueel uitgebreid kunnen worden. Zo bestaat er een uitbreideing voor mensen die ook buiten de clubactiviteiten van PSV of LRV paardrijden of mennen. Voor lesgevers is er een trouwens uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid beschikbaar.
» Klik hier voor meer info over de verzekeringsmogelijkheden bij Paardensport Vlaanderen.
» Klik hier voor meer info over de verzekeringsmogelijkheden bij de Landelijke Rijverenigingen (LRV).

30/09/2022 10:38
Voor schade aan het paard zelf, of voor dierenartskosten, zijn er ook polissen op de markt. Er bestaan hiervoor gespecialiseerde kantoren.

Om de schade aan een paard te verzekeren, kan men de optie “schade aan het paard en zijn materiaal (zadel,…)" bijverzekeren in de familiale verzekering, mits een bijpremie. Dit is interessant voor bv. iemand die regelmatig een paard van iemand anders gebruikt.
30/09/2022 10:38
Bij brandverzekeringen verzekeren de meeste maatschappijen de paarden tegen de gangbare marktwaarde, zonder rekening te houden met de competitieve waarde.
Dat betekent in de praktijk dat de meeste paarden niet, of onderverzekerd zijn, zeker de paarden met een hogere waarde. Om dat te vermijden moet u ofwel een bepaalde waarde met de brandverzekeraar afspreken en op de polis laten vermelden, ofwel een sterftepolis onderschrijven waar de waarborg "brand" een onderdeel van uitmaakt.
30/09/2022 10:38
De polis "sterfte of onbruikbaarheid van het paard" kan ook gebruikt worden wanneer sprake is van vandalisme en mishandeling van paarden. In de sterftepolis is immers de waarborg “noodslachting” voorzien. Op aanvraag kunnen ook bepaalde hospitalisatiekosten voorzien worden. De premie van deze polis is afhankelijk van o.a. de ouderdom van het paard, het gebruik ervan en de verzekerde waarde.
30/09/2022 10:38
Schade aan privéwoningen door de eigen paarden is normaliter niet verzekerd. Wanneer de schade door paarden van een derde is veroorzaakt, zal uw verzekering soms wel tussenkomen.
30/09/2022 10:38

Recreatieruiters en -menners spenderen heel wat tijd in bossen en natuurgebieden die opengesteld zijn voor paarden en koetsen. Het is dan ook mogelijk dat er wel eens een ongeval gebeurt, en de beheerder van het domein hiervoor aansprakelijk gesteld wordt (bv. een tak breekt af van een schijnbaar gezonde boom en verwondt een ruiter).

Beheert u een bos of natuurdomein dat open staat voor recreatie, dan kan u een beroep doen op de "Verzekering Toegankelijkheid" van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van alle Vlaamse beheerders van bossen en natuurreservaten (zowel Vlaamse als erkende), in geval van schade aan derden als gevolg van het toegankelijk stellen van hun eigendommen. Zowel privé- als openbare beheerders zijn verzekerd.
» Klik hier voor meer informatie.

30/09/2022 10:38

Het is zeer belangrijk dat u alles grondig aftoetst met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij, zodat u goed weet waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent. Daarbij kan u best ook nagaan of er een verzekering rechtsbijstand inbegrepen is bij de polis. Een verzekering rechtsbijstand dekt de kosten van juridische bijstand bij de gedekte geschillen. Dit zijn niet alleen de kosten van een advocaat, maar bv. ook de kosten van een deskundige of van de gerechtsdeurwaarder.
Contractuele geschillen zullen in principe uitgesloten zijn voor de rechtsbijstand bij een b.a.verzekering. Wel bestaat de mogelijkheid een uitgebreide polis rechtsbijstand af te sluiten die ook contractuele geschillen dekt. Zo kan het kopen of verkopen van een paard leiden tot een geschil dat aanzienlijke kosten meebrengt (advocaat,deskundige,...). Dan kan het zeer interessant zijn om over een polis rechtsbijstand te beschikken.

Meer informatie kan u verkrijgen bij vzw Paardenpunt Vlaanderen (016/89.94.10 | info@paarden.vlaanderen).
» Klik hier om ons te contacteren.