Equilabel asielen - Hoe werkt het? 26/06/2015 7 min

Equilabel asielen - Hoe werkt het?

Inschrijven voor het Equilabel Asielen

Het Equilabel is een kwaliteitsstandaard voor paardenasielen gelegen in Vlaanderen. Het biedt de mogelijkheid aan goed werkende asielen om zich op positieve wijze te onderscheiden. Het behalen van het Equilabel is bovendien een vereiste voor ondersteuning vanuit de “Stichting voor paarden in nood”.
Voor de overheid en kandidaat-adoptanten vormt het Equilabel een kwaliteitswaarborg. Met dit initiatief wordt eveneens beoogd het dierenwelzijn te bevorderen.

Asielen die het Equilabel willen bekomen, kunnen zich via deze website inschrijven voor een evaluatie. Deze wordt uitgevoerd door evaluatoren aangesteld door de "Stichting voor paarden in nood".

» Klik hier voor de inschrijvingspagina.

Kostprijs en voordelen

De kostprijs van de evaluatie worden tot nader order ten laste genomen van de “Stichting voor paarden in nood.”

 • één volledige evaluatie of één herevaluatie ter plaatse
 • een uitgebreid resultatenrapport met tips en aanbevelingen
 • sensibiliseringsmateriaal (Brochures “De vijf geboden bij de aankoop van een paard”; Stickers en posters “Paard op de baan? Kalm aan!”; Folders PaardenPunt Vlaanderen; …)

indien u geslaagd bent:

 • Het Equilabel: kwaliteitskeurmerk,... (voor een periode van 3 jaar)
 • Het recht om promotie te maken met het Equilabel (voor een periode van 3 jaar)
 • Een labelbord (voor een periode van 3 jaar)
 • Digitale logo’s om te gebruiken op uw website, brieven,… (voor een periode van 3 jaar)
 • Een bedrijfsvoorstelling op de website van de “Stichting voor paarden in nood” (voor een periode van 3 jaar)
 • De mogelijkheid om adoptiepaarden te plaatsen op de website van de “Stichting voor paarden in nood”.
 • Een vermelding rond het behalen van het label
 • in een nieuwsbrief van PaardenPunt Vlaanderen
 • op de facebookpagina van de “Stichting voor paarden in nood”
 • in een nieuwsbericht op de website van de “Stichting voor paarden in nood”
 • Opname in andere promotiekanalen die de "Stichting voor paarden in nood" in de toekomst voor de gelabelde bedrijven zal uitwerken (voor een periode van 3 jaar)
 • ...

De “Stichting voor paarden in nood” zal het Equilabel, evenals de goedgekeurde asielen promoten.

Asielen die bij een eerste evaluatie niet slagen, kunnen verbeteringen aanbrengen en kunnen éénmalig binnen de 6 maanden na het meedelen van de negatieve beslissing een herevaluatie aanvragen. Dit dient net als de initiële inschrijving te gebeuren via het formulier op de website van de "Stichting voor paarden in nood".

Checklist - Optionele zelftest

Alle bedrijven worden beoordeeld op basis van een grondig onderbouwde checklist met een uitgebreid aantal beoordelingscriteria. Deze criteria zijn niet alleen gebaseerd op tal van naslagwerken maar ook op de mening van belangrijke actoren uit de sector.
Alvorens ze zich inschrijven, kunnen de asielen zichzelf eerst eens testen. De interactieve checklist, die gebruikt wordt om de kandidaten te evalueren, staat immers volledig online op deze website. Door bij elk criterium eenvoudigweg “ja” of “nee” te selecteren, kan automatisch berekend worden of een bedrijf al dan niet kans maakt om het Equilabel te behalen.

De resultaten van deze zelftest worden niet opgeslagen en spelen dus ook geen enkele rol bij de uiteindelijke beoordeling. Bedrijven die net niet voldoen, zullen aan de hand van het resultatenrapport goed kunnen inschatten waar mogelijke werkpunten liggen om alsnog in aanmerking te komen.

» Klik hier voor de interactieve checklist.

Criteria en berekening

Criteria

De asielen worden geëvalueerd op basis van een uitgebreide checklist die bestaat uit heel wat verschillende criteria. Elk criterium heeft een bepaald gewicht. Indien het bedrijf voldoet aan een criterium, tellen we dit volledige gewicht op bij de score. Voldoet het bedrijf niet, dan wordt er niets bijgeteld.

Bedrijfsonderdelen

Om de checklist wat overzichtelijker te maken, deelden we de criteria op volgens de verschillende bedrijfsonderdelen van asielen. Deze onderverdeling is puur praktisch en speelt dus geen rol bij de berekening van het eindresultaat.

 • Management
 • Erf- en gebouwen
 • Paardenboxen
 • Materiaal en getuig
 • Weide – paddock
 • Wetgeving

Thema's

Aan elk criterium werd ook een specifiek thema gehangen. In totaal bestaan er vier verschillende thema's waarop een welbepaalde minimumscore behaald moet worden:

Thema
Paardvriendelijkheid --> 70%
Veiligheid --> 60%
Klantvriendelijkheid --> 50%
Administratief --> 50%

Om de score voor elk thema te berekenen, worden alle gewichten opgeteld van de criteria die onder dat bepaalde thema vallen én waaraan voldaan werd door de kandidaat.

Totaalscore | Rode en gele kaarten

Het bedrijf dient bovendien 70% van de totaalscore te halen om het Equilabel te verkrijgen en sommige criteria zijn daarnaast zo essentieel dat asielen die hier niet aan voldoen sowieso geen label kunnen behalen. Dergelijk criterium noemen we een “rode kaart”. Er zijn ook “gele kaarten” voorzien. Indien aan twee van deze “gele kaart”-criteria niet voldaan wordt, is de kandidaat ook meteen gebuisd.

Evaluatie ter plaatse

Besluit een bedrijf om zich in te schrijven, duidt de "Stichting voor paarden in nood" twee evaluatoren aan, waarvan één hoofdevaluator. Bij de evaluatie wordt een inspecteur van de Dienst Dierenwelzijn uitgenodigd om mee aanwezig te zijn. De hoofdevaluator contacteert het te evalueren bedrijf en in gezamenlijk overleg worden de datum en het tijdstip voor de evaluatie vastgelegd.
De evaluatoren zijn hiervoor opgeleide personen die met hun twee voeten in de paardensector staan. Zij werden na een intensief selectieproces, waar ook een psychologische screening deel van uitmaakte, uit een grote groep sollicitanten gekozen. Zij evalueren geen bedrijven waar ze persoonlijk bij betrokken zijn (lid, klant, medewerker, vrienden…).

De uitbater van het asiel dient een viertal uurtjes te voorzien voor de evaluatie. Hij/zij leidt de evaluatoren rond en neemt rustig de tijd om enkele documenten te tonen en op hun vragen te antwoorden.

Bij de beoordeling houden de evaluatoren rekening met de “vereisten” en “indicatoren” die opgenomen werden in de checklist. In de online checklist vindt u deze door op de vraagtekentjes bij elk criterium te klikken. Werden er vereisten opgelijst, dan moet het bedrijf hieraan voldoen om een “ja” te krijgen voor dat bepaalde criterium. Indicatoren zijn daarentegen geen harde eisen, maar eerder richtlijnen om de evaluatoren te helpen.

Tijdens het bezoek vullen de evaluatoren de checklist volledig in, ook als ze reeds snel op een rode of twee gele kaarten botsen. Zij werken hiervoor met een softwareprogramma. Geven zij een negatieve score op een bepaald criterium, dan dienen zij deze te verantwoorden en hiervoor een verklaring in te geven in het systeem.

Opgelet: De evaluatie is een momentopname. Deze is gebaseerd op wat er op het moment zelf allemaal al dan niet in orde is, niet op wat er in de (nabije toekomst) nog bijgewerkt of aangepast zal worden.

Technical review en eindbeslissing

Op het einde van de evaluatie ter plaatse, kunnen de evaluatoren nog geen eindoordeel meegeven. Hun evaluatie moet immers nog gedubbelcheckt worden. Een auditbureau zal namelijk elke evaluatie aan een “technical review” onderwerpen. Pas na een positieve technische controle wordt de eindbeslissing genomen en gecommuniceerd naar de geëvalueerde bedrijven.
Zij ontvangen een uitdraai van de volledige evaluatie met een overzicht van de criteria waar zij al dan niet aan voldeden, de behaalde scores, de rode en gele kaarten,… In het rapport zullen zij ook een uitgebreide verantwoording van de negatief geëvalueerde zaken terugvinden en eventueel ook een aantal positieve punten die de evaluatoren expliciet wilden vermelden.
Geslaagde bedrijven verschijnen op de website, ontvangen een label en een aantal publicitaire voordelen. De gedetailleerde scores worden niet online geplaatst.

Herevaluaties

Asielen die niet slagen, kunnen, aan de hand van de opmerkingen in het rapport, verbeteringen aanbrengen en éénmalig binnen 6 maanden een herevaluatie aanvragen. Dit dient net als de initiële inschrijving te gebeuren via het formulier op de website van de "Stichting voor paarden in nood". De herevaluatie zal uitgevoerd worden door één enkele evaluator die enkel de criteria bekijkt waaraan niet voldaan was bij de oorspronkelijke evaluatie.

Beperkte geldigheidsduur - Kwaliteitsverbetering

Drie jaar na de datum van de positieve evaluatie ter plaatse vervalt het label. Indien asielen het label - voordelen die erbij komen kijken - langer willen behouden, moeten zij binnen de drie jaar het Equilabel opnieuw behalen. Ook dat label zal dan weer drie jaar geldig zijn.

Gezien de "Stichting voor paarden in nood" door de auditresultaten naast elkaar te leggen, de pijnpunten en groeikansen van de sector kan identificeren, is het niet uitgesloten dat de checklist in de toekomst enigszins zal wijzigen en andere accenten zal leggen. Onze uitdaging is immers om van het Equilabel een belangrijk instrument te maken om de kwaliteit van de Vlaamse paardenhouderij duurzaam en blijvend te verbeteren.

Opmerkingen – Klachten

Heeft u opmerkingen over het Equilabel? Bent u niet akkoord met een positieve of negatieve evaluatie? … Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten kan u contact opnemen met PaardenPunt Vlaanderen.