Paard zkt thuis - Algemene voorwaarden 09/11/2017 3 min

Aan de mogelijkheid om paardachtigen ter beschikking te stellen voor gratis overdracht zijn een aantal voorwaarden gekoppeld:

 1. De paardachtigen moeten ter beschikking gesteld worden voor gratis overdracht. Dit houdt in dat dit enkel kan wanneer geen enkele vergoeding gevraagd wordt.
 2. De mogelijkheid paardachtigen ter beschikking te stellen voor gratis overdracht is er uitsluitend voor paardachtigen die geïdentificeerd zijn en geregistreerd in de centrale gegevensbank.
 3. Er wordt een controle door een dierenarts uitgevoerd om te bepalen of het paard al dan niet geschikt is om te berijden. Indien het paard niet geschikt is voor het berijden, inspannen etc. wordt dit duidelijk vermeld.
 4. De ontvanger dient te bewijzen dat hij of zij solvabel is om een paard op te vangen inclusief de nodige voorzieningen (stal, weidegang, andere paarden al aanwezig etc.)
 5. De ontvanger dient eveneens te bewijzen dat hij of zij met paarden kan omgaan (o.m. brevetten, scholingen etc.). Indien niet, dienen er tenminste 3 lessen “omgaan met paarden” gevolgd te worden tegen betaling. Eventueel kunnen de lesgevers van de “Vlaamse Liga Paardensport” of “Landelijke Rijverenigingen” inspringen.
 6. Er wordt een controle enige tijd na ontvangst doorgevoerd om de situatie van het paard na te gaan waarbij de middelen van de “Stichting voor paarden in nood” worden aangewend om de evaluatoren van het “Equilabel” de nodige controles te laten uitvoeren.
 7. Er kan enkel gefokt worden met merries met stamboekpapieren én via het geijkte stamboek waarbij maximaal 2 veulens kunnen gefokt worden in de volledige carrière van de merrie.
 8. De overdrager dient eigenaar te zijn van de paardachtige, of door de eigenaar gemandateerd tot de overdracht van de eigendom van de paardachtige.
 9. De vzw PaardenPunt Vlaanderen behoudt zich het recht voor alle paardachtigen zondermeer te verwijderen uit de lijst van tot overdracht aangeboden paardachtigen wanneer: ze niet geïdentificeerd zijn en geregistreerd in de centrale gegevensbank, of zich een inbreuk op geldende wetgeving zou voordoen, of de voorwaarden voor het ter beschikking stellen niet gerespecteerd worden, bv. de voorwaarde dat dit gratis moet gebeuren wordt niet gerespecteerd of er is een eigendomsbetwisting over de paardachtige.
 10. De overdragers verbinden zich er toe de bijgevoegde modelovereenkomst tot gratis overdracht te laten ondertekenen door de overnemers.
 11. De overnemer verbindt zich er toe de overgenomen paardachtige te verzorgen en te onderhouden overeenkomstig de regelgeving inzake dierenwelzijn. Inbreuken hierop kunnen enkel vastgesteld en beteugeld worden door de daartoe bevoegde instanties: politie en inspectie dierenwelzijn.
 12. Alle paarden die aangeboden worden voor overdracht worden definitief uitgesloten voor de slacht. Het aanbieden van een paard voor gratis overdracht houdt een aanvraag in om deze paarden definitief uit te sluiten voor de slacht.
 13. Het systeem zal 6 maanden na de opstart geëvalueerd worden.

Indien u een inbreuk vaststelt op deze algemene voorwaarden dient u ons hierover te informeren en zullen wij de nodige acties ondernemen.

U kan ons hier altijd contacteren.

Klik hier om het voorbeeldcontract te bekijken. Wij raden aan om dit contract te gebruiken om conflicten te vermijden.