Ben ik strafbaar als mijn paard mest achterlaat op de rijbaan? 19/09/2016 2 min

De problematiek "mest op de rijbaan" is een materie die voor betwisting vatbaar is.

Artikel 7.3 van de Wegcode verbiedt het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, stoffen of zwerfvuil achter te laten of te laten vallen. Een sporadisch mestspoor valt ons inziens niet onder deze bepaling aangezien dit vreemd is aan het menselijk handelen. Een misdrijf vereist een intentioneel bestanddeel, met name dat het verkeer onveilig wordt gemaakt.
Zij die de openbare weg, straten of pleinen belemmeren door om het even welk materiaal achter te laten kunnen door de strafrechter worden vervolgd op basis van de artikelen 551, 552 en 557 van het Strafwetboek.
Indien een paardenhouder meerdere paarden langs de openbare weg op een vrachtwagen laadt en daar de mest al dan niet bewust achterlaat, valt dit wel onder voormelde bepalingen van het strafwetboek. Het gaat hier om een schuldige nalatigheid die een gevaar kan opleveren voor de andere weggebruikers; Bv. bij regenweer waardoor de mest over het rijvak wordt verspreid zodat het glad wordt en een risico voor ongevallen betekent.
Verder is het mogelijk dat in het lokaal politiereglement regelgeving te vinden is over mest op de rijbaan.
Er kan eveneens verwezen worden naar de artikelen 10 en 11 van de grondwet, dewelke een verbod inhouden van discriminatie. Er kan wel degelijk verdedigd worden dat een verbod van mest op de rijbaan een discriminerende maatregel vormt tegenover ander (gemotoriseerd) vervoer. Hierbij geldt de voorrang van de hogere norm (grondwet) op de lagere norm (decreet, politiereglement). Naast het vorderen van de vernietiging voor de Raad van State (binnen 60 dagen na het uitvaardigen van de norm) kan door een eventueel hierover aangesproken paardenhouder voor de politierechter de schending van het gelijkheidsbeginsel ingeroepen worden: Bij een auto wordt ook geen opvang van uitstoot vereist.
Iedereen die problemen heeft met achtergelaten mest op de rijbaan kunnen we adviseren hierover in de eerste plaats de paardenhouder aan te spreken. Een klacht bij de politie zal zeer waarschijnlijk zonder gevolg geklasseerd worden doch kan wel de aanzet zijn van een burenruzie waar uiteindelijk iedereen slechter van wordt.

Luister ook eens naar wat Willem Vermandere hier in 1971 al over te vertellen had: