Wie is aansprakelijk wanneer een paard schade veroorzaakt? 21/01/2014 2 min

Wanneer iemand door zijn fout of nalatigheid schade veroorzaakt dan is hij daarvoor aansprakelijk en moet hij de schade vergoeden.


Daarnaast is er nog een specifieke regeling voor aansprakelijkheid voor dieren. Ons Burgerlijk Wetboek zegt hierover dat de eigenaar van een dier, of, (terwijl hij het in gebruik heeft), diegene die zich ervan bedient, aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was (art. 1385 BW).

De aansprakelijkheid voor paarden ligt dus ofwel bij de eigenaar, ofwel bij de bewaarder van de paarden.

Dit gaat uit van een wettelijk en niet-weerlegbaar vermoeden van schuld. Dit betekent dat wanneer een paard schade veroorzaakt, de eigenaar of de bewaarder van het dier altijd aansprakelijk is. Als het gedrag van het dier schade veroorzaakt, is de eigenaar of de bewaarder van het dier daarvoor aansprakelijk en moet hij de benadeelde partij schadeloosstellen.

Elk schadegeval is specifiek en moet bekeken worden aan de hand van de concrete feiten. Er zal vooral gekeken worden wie de bewaring over het paard had, met andere woorden, wie het meesterschap over het dier uitoefent.

De "bewaarder" is de persoon die (op het ogenblik dat het dier schade heeft veroorzaakt) het volledige meesterschap over het dier heeft.

Dit slaat op een niet ondergeschikte macht van leiding en toezicht zonder de tussenkomst van de eigenaar. De bewaarder moet dus de macht hebben om het dier te gebruiken als ware hij zelf de eigenaar.

Het begrip "bewaring van het dier" is een wettelijk begrip, maar toch laat het aan de rechters ten gronde een grote beoordelingsvrijheid. Dit alles houdt in dat het meesterschap over een dier, beoordeeld wordt bij de feiten zelf en op het ogenblik dat de schade door het dier werd veroorzaakt. De rechtbank zal bij betwistingen oordelen op basis van de feitelijke gegevens van de zaak.

De bewaarder van een dier is degene die zich op het ogenblik van de feiten gedragen heeft zoals een effectieve eigenaar dat zou doen. De bewaarder moet het lot van het dier in eigen handen hebben. Dat kan dus een ruiter zijn, een pensionstalhouder, een dierenarts, een hoefsmid, iemand die om te helpen een paard vasthoudt, …

De bewaarder van het dier kan zijn aansprakelijkheid ontlopen door aan te tonen dat de schade is ontstaan door een vreemde oorzaak. Dit kan bestaan uit overmacht, de fout van een derde of de fout van de benadeelde zelf. De bewaarder zal die vreemde oorzaak moeten bewijzen en dat is moeilijk.

Voor al wie met paarden omgaat is de boodschap dan ook dubbel:

  1. Besef goed dat als je over een paard meesterschap uitoefent, ook al is dat maar om iemand te helpen, je aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die dat paard veroorzaakt.
  2. Zorg dat je verzekerd bent! Zo niet dreig je met je eigen kapitaal te moeten opdraaien voor schade die veroorzaakt werd door een paard, ook al beging je zelf geen enkele fout.